Zgodnie z art. 2 pkt. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych wykonawcą ubiegającym się o uzyskanie zamówienia publicznego może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej. Zatem konsorcjum (tj. grupa wykonawców występujących wspólnie) może być uczestnikiem każdego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający nie może poprzez zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zabronić udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadaniem zamawiającego powinno być natomiast odpowiednie dostosowanie wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do sytuacji gdy jedną z ofert mogą złożyć podmioty występujące wspólnie.

Specyfika konsorcjum

Przygotowując wymogi SIWZ, zamawiający powinien przede wszystkim pamiętać, iż konsorcjum nie jest podmiotem prawa. Wobec powyższego konsorcjum nie ma wpisu do ewidencji działalności gospodarczej czy też do rejestru przedsiębiorstw.

Założycielem konsorcjum mogą być różnego rodzaju podmioty prowadzące działalność gospodarczą. W ramach konsorcjum mogą współdziałać dla osiągnięcia określonego celu np.:

spółka jawna ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością,

● dwie osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz spółka z o.o.

Członków konsorcjum musi być minimum dwóch, nie ma natomiast ograniczenia co do ich maksymalnej liczby. Za bezpodstawne uznać należy wprowadzanie przez zamawiającego ograniczeń w zakresie dopuszczalnej liczby członków konsorcjum.

W bardzo niewielkiej liczbie przypadków podmioty tworzące konsorcjum ustalają dla niego odrębną nazwę. Najczęściej konsorcjum nie ma odrębnej nazwy, siedziby, majątku. Zwykle reprezentantem konsorcjum wobec zewnętrznych kontrahentów jest lider konsorcjum, który między innymi prowadzi rozliczenia finansowe pomiędzy zamawiającym a konsorcjum.

Dokumentem świadczącym o powstaniu konsorcjum powinna być umowa tzw. umowa konsorcjum, zawarta pomiędzy wszystkimi podmiotami wchodzącymi w jego skład.

Umowa konsorcjum należy do tzw. grupy umów nie nazwanych (w prawie polskim nie występuje odrębna kategoria dotycząca umowy konsorcjum). Wobec powyższego do umowy konsorcjum mają zastosowanie ogólne przepisy kodeksu cywilnego.

Umowa konsorcjum

Określając w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty jakie muszą przedstawić wykonawcy należy zawrzeć klauzulę, iż w przypadku gdy oferta składana będzie przez podmioty występujące wspólnie w formie konsorcjum, zamawiający będzie żądał przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia publicznego przedstawienia umowy konsorcjum.