Dziennik Ustaw i Monitor Polski będą publikowane wyłącznie się w formie dokumentu elektronicznego. Zmiana formy ogłaszania aktów prawnych nastąpi 1 stycznia 2012 r.
Sejm uchwalił nowelizację ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i innych aktów prawnych.
Zgodnie z nowymi przepisami dzienniki urzędowe będą wydawane wyłącznie w postaci elektronicznej. Zlikwidowana zostanie natomiast dotychczasowa forma papierowa ogłaszania aktów prawnych. Nowelizacja zakłada również obowiązek prowadzenia stron internetowych dla każdego z wydawanych elektronicznie dzienników. Publikacja w formie dokumentu elektronicznego ma dotyczyć w szczególności Dziennika Ustaw oraz Monitora Polskiego.
W formie papierowej nie będą już publikowane zarządzenia prezydenta, premiera czy uchwały rządu, a także dzienniki urzędowe ministrów kierujących działami administracji rządowej, urzędów centralnych, wojewódzkie dzienniki urzędowe oraz zbiory dzienników urzędowych. Nowelizacja reguluje przypadki, w których niemożliwe będzie ogłoszenie aktu prawnego w postaci elektronicznej z powodu nadzwyczajnych okoliczności. W takich sytuacjach wydający dziennik urzędowy będzie musiał go ogłaszać w postaci papierowej do czasu ustąpienia tych okoliczności.
W postaci elektronicznej nie będą jednak wydawane Monitor Polski „B” oraz edycje dzienników zawierających akty z informacjami niejawnymi, a publikowanych przez szefów MON, MSWiA, MSZ, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Teksty jednolite ustaw oraz innych aktów normatywnych mają być publikowane nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, jeżeli podlegały nowelizacji. Wojewódzkie dzienniki urzędowe w postaci papierowej będą mogły być natomiast rozpowszechniane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż przez 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Wprowadzenie elektronicznej postaci dzienników urzędowych ma na celu skrócenie czasu potrzebnego na ogłoszenie aktu prawnego. Wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Piotr Gryska poinformował, że koszt wydawania Dziennika Ustaw w 2010 roku wyniósł około 10 mln zł, a koszt wydawania Monitora Polskiego około 2 mln. Nowe przepisy zaczną obowiązywać już od 1 stycznia 2012 r.