Na czym polega ustawowy obowiązek ogłaszania danych firmowych oraz kiedy i gdzie należy je publikować?
Generalną zasadę w zakresie ogłaszania treści dokumentów i informacji o spółce kapitałowej i komandytowo-akcyjnej zawiera art. 5 k.s.h. O ile ustawa nie stanowi inaczej, wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od spółki publikowane są w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG). Dodatkowo (ale nigdy zamiennie) umowa lub statut spółki może nałożyć obowiązek ogłoszenia też w inny sposób. Co do zasady złożenie przez spółkę wniosku o ogłoszenie w MSiG o zdarzeniu podlegającemu obowiązkowi publikacji powinno być dokonane w terminie dwóch tygodni od zajścia zdarzenia.
Ponadto, zgodnie z art. 13 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, wszystkie wpisy do rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w MSiG, chyba że ustawa stanowi inaczej. Dlatego wszystkie informacje, które spółka zobowiązana jest zgłosić sądowi rejestrowemu w celu wpisu, podlegać będą z urzędu publikacji w monitorze.
Monitor Sądowy i Gospodarczy jest pismem urzędowym wydawanym przez ministra sprawiedliwości na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego (Dz.U. z 1996 r. nr 6 poz. 42). W myśl art. 1 tejże ustawy monitor to ogólnokrajowy dziennik urzędowy, w którym publikowane są obwieszczenia i ogłoszenia wymagane przez Kodeks spółek handlowych, Kodeks postępowania cywilnego, ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym i inne ustawy.
Ogłoszenia i obwieszczenia przeznaczone do zamieszczenia w monitorze są przyjmowane w sekretariatach sądów rejonowych (wykaz tych sądów zawarty jest w załączniku do rozporządzenia ministra sprawiedliwości z 15 kwietnia 1996 r., Dz.U. nr 45, poz. 204 z późn. zm.). Opłaty za ich zamieszczenie uiszcza się z góry na rachunek bieżący Ministerstwa Sprawiedliwości. Obowiązuje taksa 0,70 złotych za jeden znak, nie mniej niż 60 złotych za ogłoszenie. Ogłoszenia dotyczące wpisów w KRS przekazywane są do ogłoszenia w monitorze przez Centralną Informację KRS – bezpośrednio po dokonaniu wpisu.