Zamówienia publiczne: Zamawiający ma możliwość udzielania zamówień na tzw. usługi niepriorytetowe w trybach negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego, a także w trybie licytacji elektronicznej.
Reklama
Czytelnik zwraca uwagę, że nastąpiły zmiany w zakresie zamówień, których przedmiotem są tzw. usługi niepriorytetowe.
– Jakie są możliwości zastosowania trybów innych niż przetargowe do udzielania tego rodzaju zamówień – pyta pan Wojciech z Łodzi.
Urząd Zamówień Publicznych udostępnił wytyczne, w których wyjaśniono te kwestie (www.uzp.gov.pl). Otóż zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi niepriorytetowe, nie stosuje się przepisów dotyczących: terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy, przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej.
Co do zasady udzielanie zamówień na usługi niepriorytetowe następuje w trybach, w których ma miejsce publikacja ogłoszenia o zamówieniu. Tym samym poza trybami podstawowymi: przetargiem nieograniczonym i przetargiem ograniczonym, zamawiający ma nieograniczoną możliwość udzielania tego rodzaju zamówień w trybach negocjacji z ogłoszeniem i dialogu konkurencyjnego, a także w trybie licytacji elektronicznej. W tym ostatnim przypadku podkreślenia wymaga swoboda wyboru tego trybu do udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe niezależnie od wartości zamówienia, a zatem również powyżej progów unijnych.
Na mocy dodanego nowelizacja art. 5 ust. 1a ustawy zamawiającemu przysługuje również uprawnienie do zastosowania trybów negocjacji bez ogłoszenia i zamówienia z wolnej ręki, poza przypadkami wymienionymi odpowiednio w art. 62 ust. 1 i art. 67 ust. 1 ustawy, również w innych, uzasadnionych przypadkach. Taka możliwość powstaje w szczególności, jeżeli zastosowanie innego trybu mogłoby skutkować naruszeniem zasad celowego, oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków, naruszeniem zasad dokonywania wydatków w wysokości i w terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, poniesieniem straty w mieniu publicznym czy uniemożliwieniem terminowej realizacji zadań. Wymienione wyżej przypadki pozwalające na zastosowanie negocjacji bez ogłoszenia lub zamówienia z wolnej ręki zostały wskazane w ustawie jedynie przykładowo.
Podstawa prawna
Art. 5, 62, 67 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).
Wytyczne dotyczące interpretacji przesłanek pozwalających na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o cenę (www.uzp.gov.pl).