Obywatel, który chce złożyć wniosek do urzędu, może to zrobić osobiście bądź też wysłać pismo drogą elektroniczną przez internet.
Interesant może sam teraz wybrać formę kontaktu z administracją publiczną.
– Czy jeżeli zechce załatwić swoją sprawę drogą elektroniczną, urząd musi spełnić jego wolę – pyta pan Jan z Piły.
Takie zasady wprowadziła nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Chociaż większość przepisów ustawy zaczęło obowiązywać w połowie poprzedniego roku, to z początkiem 2011 roku weszły w życie regulacje odnoszące się do zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach, klasyfikowania oraz kwalifikowania dokumentacji, jak również organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Każda osoba fizyczna oraz prawna może dzięki temu podjąć decyzję o tym, jaką wybrać formę kontaktu z urzędem. Obywatele i przedsiębiorcy mogą więc sami zadecydować, czy chcą wykorzystać drogę elektroniczną, czy też sformułować swój wniosek w formie pisemnej lub ustnej. W przypadku wyrażenia żądania załatwienia sprawy za pomocą internetu, urząd jest zmuszony dokonać tego we wskazany sposób.
Według poprzednich przepisów to urząd decydował, czy wniosek może zostać złożony elektronicznie. Co więcej petenci składający pisma w tej formie, byli zobowiązani opatrzyć je bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Nowelizacja wprowadziła przejrzyste zasady, które umożliwiają szybką i prostą identyfikację wnioskodawcy. Alternatywnym obecnie rozwiązaniem jest bowiem skorzystanie z profilu zaufanego ePUAP, który obejmuje zestaw informacji identyfikujących i opisujących osobę posiadającą specjalne konto. Platforma została uruchomiona w 2008 roku. Nowe regulacje umożliwiły załatwianie spraw w urzędach na takich zasadach jak korzystanie z obsługiwanych przez internet rachunków bankowych.
Aby rozpocząć korzystanie z profilu zaufanego konieczne jest uruchomienie platformy ePUAP. W tym celu wystarczy założyć konto użytkownika. Jest to możliwe poprzez stronę internetową www.epuap.gov.pl. Kolejnym krokiem jest potwierdzenie wskazanych informacji osobowych w urzędzie. Urzędnik porówna wtedy wskazane przez obywatela dane z jego dowodem tożsamości, a następnie podpisze założony wcześniej profil. Po pomyślnej weryfikacji danych można za pomocą internetu załatwić większość spraw administracyjnych z dowolnie wybranego miejsca.
Podstawa Prawna
Art. 1 – 3 ustawy z 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2010 r. nr 40, poz. 230).