Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy o podpisie elektronicznym, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Nowy podpis

W wyniku zmian do katalogu podpisów elektronicznych zostanie dodany nowy rodzaj podpisu elektronicznego. Będzie nim zaawansowany podpis elektroniczny. Aby podpis ten został złożony skutecznie, musi on spełniać kilka wymogów. Po pierwsze powinien być jednoznacznie przyporządkowany podpisującemu oraz umożliwiać jego identyfikację. Ponadto podpis musi zostać stworzony za pomocą środków, które podpisujący może mieć pod swoją wyłączną kontrolą. Dodatkowym wymogiem jest powiązanie podpisu z danymi, do których się odnosi, w taki sposób, że każda późniejsza zmiana jest wykrywana. Ustawa zrównuje skutki prawne dokumentów sygnowanych zaawansowanym podpisem elektronicznym z dokumentami podpisywanymi własnoręcznie. Pozwoli to na swobodny wybór każdego rodzaju podpisu. Powyższe zmiany będą miały zastosowanie do wszystkich dokumentów opatrzonych zaawansowanym podpisem elektronicznym występujących w obrocie gospodarczym (prywatnym i publicznym).

Nowelizacja wprowadza także definicję uwierzytelnienia, które polega na uzyskaniu potwierdzenia, że podpisujący jest tym, za kogo się podaje, albo dokument elektroniczny sporządzony został przez podpisującego.

Powszechne stosowanie

Zmienią się również przepisy kodeksu cywilnego. Dzięki temu możliwe będzie powszechne stosowanie różnych rodzajów podpisów elektronicznych w obrocie gospodarczym, a przede wszystkim podpisu zaawansowanego. Warunkiem jest podpisanie e-dokumentu takim podpisem elektronicznym, który zapewnia integralność dokumentu elektronicznego w taki sposób, że możliwe jest wykrycie każdej późniejszej zmiany w jego treści oraz umożliwia identyfikację osoby, która go podpisuje. Jeżeli z czynności prawnej nie wynika nic innego, skutki oświadczenia woli złożonego w formie elektronicznej są takie same jak skutki takiego oświadczenia złożonego w formie pisemnej.

Nowelizacja ma na celu usunięcie niezgodności polskiej ustawy o podpisie elektronicznym z dyrektywą o wspólnotowych ramach dla podpisów elektronicznych. W związku z tym ustawodawca zdecydował się doprecyzować pojęcia podpisu elektronicznego, zaawansowanego podpisu elektronicznego oraz bezpiecznego podpisu elektronicznego, a także urządzenia do weryfikacji podpisu elektronicznego.