– Logując się na stronie internetowej, będziemy mogli załatwić większość spraw z dowolnie wybranego miejsca, bez konieczności odwiedzania urzędów. Elektroniczna komunikacja z administracją dotyczy nie tylko składanych przez nas podań, wniosków i skarg, tą samą drogą będziemy mogli otrzymywać dokumenty wytworzone w urzędach – mówi poseł PO Marek Wójcik, który był sprawozdawcą nowej ustawy podczas prac sejmowych.

Według wcześniejszych zasad to urząd decydował, czy kontakt z wnioskodawcą odbywa się elektronicznie. Zmianę tej sytuacji zapewnia nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Od nowego roku wejdą w życie przepisy dotyczące zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach, klasyfikowania dokumentacji oraz organizacji i zakresu działania archiwów. Pozostałe regulacje obowiązują już od połowy czerwca bieżącego roku.

– Wprowadzone zmiany należy uznać za korzystne z punktu widzenia petentów. Bez wątpienia ułatwią one funkcjonowanie zwłaszcza osobom niepełnosprawnym – ocenia radca prawny Maciej M. Bogucki z kancelarii Mamiński & Wspólnicy.

Elektroniczny urząd

Do niedawna wnioskodawcy kierujący do urzędu pismo drogą elektroniczną musieli zadbać, aby było ono opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Takie unormowanie stanowiło jednak duże utrudnienie dla obywateli. Podpis elektroniczny nie jest bowiem ani popularnym, ani tanim rozwiązaniem.

– Podpis elektroniczny jest sformalizowany ponad wszelką miarę – wskazuje prof. Hubert Izdebski z Uniwersytetu Warszawskiego.

Korzystanie przez petenta z podpisu elektronicznego stanowi również utrudnienie dla samych urzędów.

– Problem w tym, że takie podpisy są drogie i niewygodne w użyciu. Zdecydowana większość z nas musiała chodzić do urzędów i potwierdzać swoją tożsamość, okazując w okienku dowód osobisty – podkreśla Marek Wójcik.

Zgodnie z nowymi przepisami wnioskodawca może zostać zidentyfikowany w znacznie prostszy sposób. Alternatywą dla petenta jest bowiem skorzystanie z profilu zaufanego ePUAP. Zawiera on informacje identyfikujące i opisujące dysponenta specjalnego konta, który można założyć na istniejącej od 2008 roku elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP). Platforma stanowi system teleinformatyczny, w którym instytucje publiczne udostępniają swoje usługi.

– To będzie ogromna pomoc dla bardzo wielu ludzi, gdyż ePUAP znacznie uprości kontakt z urzędem. Do tej pory podpis elektroniczny był barierą – wskazuje prof. Michał Kulesza z Uniwersytetu Warszawskiego.

Dzięki nowym rozwiązaniom możliwe jest załatwianie spraw w urzędach, tak jak teraz korzystamy z rachunków bankowych obsługiwanych przez internet.

– Wystarczy, że jeden raz udamy się do właściwego urzędu i założymy bezpłatny profil zaufany – tłumaczy Marek Wójcik.