Obywatel w celu załatwienia sprawy w urzędzie może się z nim skontaktować drogą elektroniczną. Od jego decyzji zależy, czy chce udać się do placówki osobiście, czy też skorzystać z internetu.
– Logując się na stronie internetowej, będziemy mogli załatwić większość spraw z dowolnie wybranego miejsca, bez konieczności odwiedzania urzędów. Elektroniczna komunikacja z administracją dotyczy nie tylko składanych przez nas podań, wniosków i skarg, tą samą drogą będziemy mogli otrzymywać dokumenty wytworzone w urzędach – mówi poseł PO Marek Wójcik, który był sprawozdawcą nowej ustawy podczas prac sejmowych.
Według wcześniejszych zasad to urząd decydował, czy kontakt z wnioskodawcą odbywa się elektronicznie. Zmianę tej sytuacji zapewnia nowelizacja ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw. Od nowego roku wejdą w życie przepisy dotyczące zasad wykonywania czynności kancelaryjnych w urzędach, klasyfikowania dokumentacji oraz organizacji i zakresu działania archiwów. Pozostałe regulacje obowiązują już od połowy czerwca bieżącego roku.