Osoby, które przekroczą limit 24 punktów karnych za wykroczenia drogowe, muszą liczyć się z tym, że zostanie im odebrane prawo jazdy i za kierownicę samochodu wsiądą dopiero po zdaniu ponownego egzaminu.

Szkolenie za 6 punktów

Takich sytuacji można jednak uniknąć. Osoba wpisana do policyjnej ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego może na własny koszt uczestniczyć w szkoleniu, którego odbycie spowoduje zmniejszenie liczby posiadanych punktów. Możliwości takiej nie mają nowi kierowcy w okresie jednego roku od otrzymania prawa jazdy.

Po odbyciu takiego szkolenia kierowca otrzymuje zaświadczenie. Kopię tego zaświadczenia dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła policji prowadzącej ewidencję punktów karnych. Odbycie szkolenia i uzyskanie zaświadczenia zmniejsza o sześć liczbę posiadanych punktów karnych. Punkty te odejmuje się według kolejności wpisów. Trzeba jednak wiedzieć, że liczba punktów odjętych z tytułu odbytego szkolenia nie może być większa od liczby punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego przed jego odbyciem. Nie ma co zatem myśleć o odbyciu szkolenia na zapas. Ponadto odbycie szkolenia nie powoduje zmniejszenia liczby punktów karnych wobec osoby, która przed jego rozpoczęciem dopuściła się naruszeń, za które suma punktów przekroczyła 24.

Sporne punkty karne

W praktyce powstały wątpliwości, czy kierowca z przekroczonymi limitem 24 punktów karnych może także zredukować ich liczbę przez szkolenie. Policja uważa, że szkolenie odbyte już po przekroczeniu limitu punktów karnych nie może zostać uznane za ważne. Powołuje się przy tym wprost na rozporządzenie w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego. Innego zdania jest Naczelny Sąd Administracyjny. Orzekł on, że rozporządzenie w tym zakresie wykracza poza zakres ustawowy, a co za tym idzie przepis może być niekonstytucyjny (sygn. akt I OSK 885/09).

Orzeczenie NSA nie ma bezpośredniego skutku dla innych spraw. Nie ma bowiem mocy powszechnie obowiązującej. Do czasu wydania przez Trybunał Konstytucyjny wyroku o wyeliminowaniu przepisu z obrotu korzysta on z domniemania legalności i organ administracji nie może odmówić jego zastosowania. Sąd, widząc jednak niekonstytucyjny przepis rozporządzenia, może odmówić jego zastosowania.

PRZYKŁAD

Czy kierowca może dostać 24 punkty karne za jednym razem

Jeżeli jeden czyn narusza więcej niż jeden przepis ruchu drogowego, w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego uwidacznia się wszystkie naruszenia, przypisując każdemu odpowiednią liczbę punktów. I tak np. jeśli kierowca przekroczył dopuszczalną prędkość o 50 km (10 punktów karnych) i jednocześnie wyprzedzał bezpośrednio przed przejściem dla pieszych (9 punktów karnych), a następnie zawracał mimo zakazu (5 punktów karnych), to policjant ma prawo wpisać na konto takiego kierowcy jednorazowo 24 punkty karne.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 grudnia 2002 r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. nr 236, poz. 1998 z późn. zm.).