Prezydent podpisał ustawę o kierujących pojazdami. Przewiduje ona nie tylko większy nadzór nad osobami, które po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy na samochód osobowy. Równie ważną zmianą będzie wprowadzenie zmodyfikowanej procedury przypisywania punktów karnych kierowcom łamiącym przepisy ruchu drogowego i nowego postępowania w sytuacjach, gdy przekroczą oni 24-punktowy limit.

Zgodnie z nową ustawą kierowca, który prowadząc auto, naruszy przepisy ruchu drogowego, co zostanie stwierdzone mandatem karnym lub prawomocnym wyrokiem sądu, będzie otrzymywał punkty karne odpowiadające temu naruszeniu z dniem uprawomocnienia się rozstrzygnięcia. Naruszeniu będzie odpowiadała określona liczba punktów w skali od 0 do 10, w zależności od stopnia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i wagi naruszenia.

Maksymalnie 10 punktów

W przypadku jednoczesnego popełnienia kilku naruszeń punkty będą tradycyjnie sumowane. Nowe przepisy wprowadzają tutaj jednak znaczące ograniczenia. Jeżeli suma punktów odpowiadających naruszeniom przekroczy 10, osoba, która dopuściła się przewinień na drodze, otrzyma tylko 10 punktów.

Zmienią się także zasady postępowania z kierowcami, którzy przekroczyli limit 24 punktów karnych za popełnione wykroczenia drogowe.

Zamiast na ponowny egzamin sprawdzający kwalifikacje trafią oni na kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Osoba, która zostanie skierowana na kurs reedukacyjny, będzie zobowiązana do odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu.

Zajęcia w WORD

O skierowaniu na kurs będzie decydował starosta. Będzie musiał to robić z urzędu na podstawie informacji uzyskanych od administratora centralnej ewidencji kierowców. Szef powiatu będzie następnie przekazywał administratorowi ewidencji informację o wydaniu skierowania na kurs i jego ukończeniu.

Kursy reedukacyjne będą prowadzić odpłatnie wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego. Będą one miały formę wykładów oraz zajęć warsztatowych i obejmować w szczególności przedstawienie skutków wypadków drogowych, czynników mających wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego i psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

Po ukończeniu kursu WORD wyda kierowcy zaświadczenie, które trzeba będzie przedstawić staroście w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na kurs.

Dodatkowo należy wskazać, że nowe przepisy nie przewidują możliwości odbywania kursów zmniejszających posiadaną liczbę punktów karnych.

Na wejście w życie nowych zasad trzeba będzie poczekać. Przepisy dotyczące kursów reedukacyjnych wejdą w życie dopiero 1 stycznia 2013 r.

PRZYKŁAD

Jakie obowiązki będzie miał kierowca po kursie reedukacyjnym

Skierowanie na dodatkowy kurs reedukacyjny będzie szansą na utrzymanie uprawnień do prowadzenia pojazdów, ale też żółtą kartką dla kierowców lubiących łamać zasady ruchu drogowego. Jeśli w ciągu 5 lat od wydania skierowania na taki kurs ponownie przekroczą oni maksymalną liczbę 24 punktów karnych, wówczas stracą prawo jazdy. Będzie wiązało się to rzecz jasna z koniecznością ponownego zdawania egzaminu kwalifikacyjnego.

Podstawa prawna

Art. 98 – 101 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami