Przedsiębiorcy popierają wprowadzenie konkretnego terminu na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz nałożenie na bank dodatkowych obowiązków informacyjnych.
Banki przed wystawieniem bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) powinny być zobligowane do wysłania do klienta wezwania do zapłaty z jednoczesnym zawartym ostrzeżeniem, iż w przypadku braku zapłaty długu zostanie wystawiony BTE. Bank powinien także mieć obowiązek poinformować dłużnika o wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego. Takie postulaty zgłaszają przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej. Izba popiera przygotowany przez resort gospodarki projekt założeń do nowelizacji prawa bankowego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Jednak postuluje, aby już na obecnym etapie prac projekt odnosił się do wszystkich klientów banku, bez odsyłania do prawa konsumenckiego.
– Za konsumenta uważa się tylko osobę fizyczną (z wyłączeniem osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych) dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. W praktyce problemy klientów banków dotyczą zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców – sygnalizuje KIG. Dlatego jej zdaniem ograniczenie stosowania nowelizacji jedynie do konsumentów jest nieuzasadnione i może być niekonstytucyjne.
Lawinowo wzrosła liczba wniosków wpływających do sądu o nadanie klauzuli wykonalności bankowego tytułu egzekucyjnego. W 2009 r. wpłynęło do sądów 707,7 tys. wniosków, a rok wcześniej 398,6 tys.
– Co istotne, nadanie BTE przez sąd klauzuli wykonalności nie zawiera upoważnienia dla sądu klauzulowego do zbadania, czy oraz w jaki sposób bank wypełnił wobec kontrahenta obowiązki informacyjne związane z zawieraną umową i skutkami poddania się egzekucji bankowej na podstawie BTE – wskazuje KIG.
Przedsiębiorcy domagają się także, aby banki stosowały oświadczenie o poddaniu się egzekucji w formie odrębnego dokumentu, a nie w formie mało widocznej klauzuli w umowie. Przed podpisaniem oświadczenia bank powinien przekazywać informację (wyczerpującą i przystępną) w formie pisemnej o skutkach prawno-ekonomicznych złożenia przedmiotowego oświadczenia.
Przedsiębiorcy popierają wprowadzenie proponowanego przez resort terminu do wystawienia BTE przez bank oraz zwiększenie ochrony klientów banków przed skutkami umów, o treści których nie byli prawidłowo i precyzyjnie poinformowani.
– Pozytywnie oceniamy także wskazanie konkretnych czynności bankowych, do których banki mogą wystawić BTE – podkreśla KIG.
Nowelizacja ogranicza liczbę czynności bankowych, w których można zastosować BTE, do: udzielania kredytów, udzielania pożyczek pieniężnych, udzielania i potwierdzania gwarancji bankowych i poręczeń oraz otwierania i potwierdzania akredytywy.
Co zmieni się w bankowym tytule egzekucyjnym
● Banki będą miały obowiązek informować klientów o treści i skutkach zgody na BTE
● Sąd będzie badał, czy bank dopełnił wobec dłużnika wszystkich obowiązków informacyjnych związanych z BTE
● tylko przy niektórych wierzytelnościach banki będą mogły stosować BTE
● Bank będzie mógł wystawić BTE po upływie 14 dniu od poinformowaniu klienta o zadłużeniu
707,7 tys. spraw o nadanie klauzuli wykonalności BTE w 2009 r. trafiło do sądów