Przedsiębiorcy popierają wprowadzenie konkretnego terminu na wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego oraz nałożenie na bank dodatkowych obowiązków informacyjnych.
Banki przed wystawieniem bankowego tytułu egzekucyjnego (BTE) powinny być zobligowane do wysłania do klienta wezwania do zapłaty z jednoczesnym zawartym ostrzeżeniem, iż w przypadku braku zapłaty długu zostanie wystawiony BTE. Bank powinien także mieć obowiązek poinformować dłużnika o wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego. Takie postulaty zgłaszają przedsiębiorcy zrzeszeni w Krajowej Izbie Gospodarczej. Izba popiera przygotowany przez resort gospodarki projekt założeń do nowelizacji prawa bankowego oraz kodeksu postępowania cywilnego. Jednak postuluje, aby już na obecnym etapie prac projekt odnosił się do wszystkich klientów banku, bez odsyłania do prawa konsumenckiego.
– Za konsumenta uważa się tylko osobę fizyczną (z wyłączeniem osób prawnych oraz ułomnych osób prawnych) dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową. W praktyce problemy klientów banków dotyczą zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców – sygnalizuje KIG. Dlatego jej zdaniem ograniczenie stosowania nowelizacji jedynie do konsumentów jest nieuzasadnione i może być niekonstytucyjne.