Osoba prowadząca działalność gospodarczą może uzyskać dotację, jeżeli jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej. Podstawę jej obliczenia określa rozporządzenie ministra finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych. Zgodnie z jego treścią dotacja jest określana według ilości sprzedanych lub zakupionych wyrobów, jeżeli stawka została określona kwotowo lub formie różnicy cen. Inaczej obliczana jest natomiast podstawa, gdy stawka została ustalona procentowo. W takim przypadku brana jest pod uwagę wartość sprzedanych lub zakupionych wyrobów.

Wniosek o wsparcie

Dotacji nie udziela się na wyroby sprzedawane na eksport, niepełnowartościowe, pozagatunkowe oraz niezgodne z normami. Wniosek o udzielenie dotacji przedsiębiorca powinien złożyć w formie pisemnej do właściwego ministra albo dyrektora izby skarbowej. W jego treści należy umieścić imię i nazwisk oraz numeru telefonu sporządzającego, a także nazwę wyrobu, wielkość i wartość sprzedaży, stawkę i obliczoną należną kwotę dotacji. Powinna się w nim znaleźć także data jego przygotowania, jak również numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana przyznana kwota. Właściwy minister albo dyrektor izby skarbowej poinformuje przedsiębiorcę w formie pisemnej o udzieleniu dotacji bądź jej odmowie, w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

Przedsiębiorca, który uzyskał wsparcie, jest zobowiązany do sporządzania w terminie do 28. dnia każdego miesiąca rozliczenia należnej dotacji. Powinien tego dokonać według specjalnego wzoru, za okres od początku roku do końca miesiąca poprzedzającego ten, w którym je przygotowano. Dwa egzemplarze rozliczenia przedsiębiorca musi złożyć do urzędu skarbowego. Jest ono sprawdzane w ciągu pięciu dni. Po ich upływie przedsiębiorca składa rozliczenie dotacji do właściwego ministra albo izby skarbowej.

Zwrot dotacji

Przelew przyznanej kwoty jest dokonywany na rachunek wnioskodawcy w terminie do 10. dnia miesiąca następującego po tym, w którym złożono rozliczenie. Przy ustalaniu jej wysokości zarówno podstawa obliczenia oraz kwota należnej dotacji ulegają zaokrągleniu. Końcówki poniżej 50 groszy pomija się, natomiast pozostałe podwyższa się do pełnych złotych. Dokonywany przelew obejmuje kwotę należną za jeden miesiąc. Przedsiębiorca otrzymuje dotację bezpośrednio z rachunku bieżącego wydatków właściwego ministerstwa albo izby skarbowej w granicach przeznaczonych na ten cel środków budżetowych.

Pobrana przez przedsiębiorcę w danym roku kwota podlega zwrotowi jako wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem, jeżeli nie prowadził on ewidencji w sposób umożliwiający określenie wartości i ilości sprzedanych wyrobów, na które ustalono odrębne stawki, oraz należnych dotacji. Jest to bowiem podstawa dokonywania rozliczeń.

Obowiązek korekty

Przedsiębiorca musi dokonać korekty należnej dotacji, jeżeli dany wyrób został zwrócony przedsiębiorcy bądź z innej przyczyny nastąpiła korekta wartości lub wielkości sprzedaży. Taki obowiązek powstaje także wówczas, gdy dokonano zmiany stawki dotacji za okres, za który dotacje zostały już rozliczone oraz stwierdzono nieprawidłowości w jego dokonaniu.

PRZYKŁAD

Czy przedsiębiorca może się ubiegać o udzielenie dotacji w ratach

Przedsiębiorca może otrzymać ratę dotacji w wysokości 1/12 planowanej dla niego na dany rok budżetowy kwoty. Podstawą jej ustalenia wysokości jest plan sprzedaży wyrobu sporządzony na poszczególne miesiące. W swojej treści powinien on zawierać ściśle określone informacje. Ratę należy skorygować po jej otrzymaniu do wysokości wynikającej z nowych założeń, jeżeli modyfikacji ulegnie stawka lub zmieniona zostanie treść planu. W przypadku jego braku część dotacji może zostać ustalona w wysokości odpowiadającej kwocie należnej za grudzień roku poprzedzającego rok jej udzielenia. W razie podjęcia w ciągu roku produkcji wyrobu przedsiębiorca może otrzymać ratę w postaci średniej miesięcznej kwoty wynikającej z planu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 3 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu udzielania i rozliczania dotacji przedmiotowych (Dz.U. z 2010 r. nr 166, poz. 1123).