Od nowego roku zmieniły się zasady emitowania obligacji skarbowych uprawniających do świadczeń niepieniężnych. Nowe warunki emisji oraz nabywania obligacji wynikają z obowiązującego od 1 stycznia 2011 roku rozporządzenia ministra finansów w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych uprawniających do określonych świadczeń niepieniężnych.

Zasady emisji obligacji

Skarbowe papiery wartościowe opiewające na świadczenia niepieniężne emituje minister Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem finansów. Skarb Państwa, emitując takie papiery wartościowe, staje się dłużnikiem osoby, która jest właścicielem obligacji i zobowiązuje się wobec niego spełnić określone świadczenie. W przypadku obligacji opiewających na świadczenia niepieniężne właściciel obligacji będzie mógł nabyć w zamian za nie akcje lub udziały Skarbu Państwa w spółkach prawa handlowego.

Obligacje skarbowe, które uprawniają do świadczeń niepieniężnych, mogą być emitowane jako obligacje o zmiennej stopie procentowej, o stałej stopie procentowej, indeksowane, zerokuponowe. Wartość nominalna obligacji jest określona w liście emisyjnym. Obligacje mogą być emitowane jako obligacje imienne albo na okaziciela. Właściciel takich obligacji może w zamian za nie nabyć udział lub akcje Skarbu Państwa w spółkach handlowych. Taka zamiana może być dokonana tylko w określonym czasie. Termin zamiany nie może być bowiem dłuższy niż termin wykupu obligacji. Dokładny termin jest zawsze określony w liście emisyjnym.

Obligacje, które są emitowane na terytorium Polski, nie mają formy dokumentu. Są one rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. W sytuacji kiedy emisja obligacji obejmuje rynki zagraniczne, obligacje mogą zostać wydane w formie dokumentu, jeśli jest to dopuszczalne na danym rynku. Podmiotami uprawnionymi do nabycia obligacji skarbowych uprawniających do świadczeń niepieniężnych są osoby fizyczne, osoby prawne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej. Obligacje mogą być sprzedawane zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym.