Wynika to z rozporządzenia ministra finansów w sprawie emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej, które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku. Wartość nominalną obligacji oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej określana jest w liście emisyjnym. Jest on wydawany przez ministra finansów. Są w nim zawarte szczegółowe warunki emisji obligacji.

List emisyjny w mediach

Aby emisja doszła do skutku, list emisyjny musi zostać podany do wiadomości publicznej. Informacja ta jest podawana w środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim.

Obligacje nie mają formy dokumentu. Są rejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Obligacje skarbowe oferowane w sieci sprzedaży detalicznej mogą kupować osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki nieposiadające osobowości prawnej. Natomiast obligacje skarbowe emitowane jako skarbowe papiery oszczędnościowe mogą nabywać osoby fizyczne, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe oraz fundacje wpisane do rejestru sądowego.

Na rynku pierwotnym sprzedaż obligacji prowadzona jest przez agenta emisji na podstawie umowy zawartej z ministrem finansów. Ponadto minister finansów będzie mógł zawrzeć z innymi podmiotami umowę, na podstawie której będą one miały wyłączne prawo do składania ofert zakupu na obligacje lub wyłączne prawo składania ofert zakupu na obligacje w całości lub części emisji.

Do publicznej wiadomości

Informacje o zawarciu takiej umowy podawane będą do wiadomości publicznej, w środkach masowego przekazu.

Na takiej umowy podmioty te mogą prowadzić sprzedaż oraz obsługę obligacji na rynku pierwotnym. Sprzedaż obligacji może być również prowadzona w drodze zapisów na obligacje. Polega ona na zaliczeniu na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu obligacji podlegających wykupowi.

PRZYKŁAD

Czy cena nabycia może być niższa od wartości nominalnej obligacji

Cena emisyjna obligacji o danym terminie wykupu, ustalana przez ministra finansów, może być równa, wyższa lub niższa od wartości nominalnej obligacji. Cena ta jest podawana do wiadomości przed rozpoczęciem sprzedaży przez agenta emisji lub przez podmiot, które zajmują się sprzedażą na podstawie umowy oraz w punktach sprzedaży obligacji.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 3 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych w sieci sprzedaży detalicznej (Dz.U. z 2010 r. nr 237, poz. 1573).