Na organizatorów zbiórek publicznych zostanie nałożony obowiązek sporządzania sprawozdań. Łatwiej będzie uzyskać pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki, z której dochód zostanie przekazany do innych krajów.
Sposób znakowania puszek i skarbonek, proces wydawania zezwoleń na zbiórki dla potrzebujących z zagranicy oraz ostateczny termin rozliczania zebranych datków – to tylko przykłady kwestii, które mają zostać doprecyzowane w nowej ustawie o zbiórkach publicznych. Na razie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt założeń do nowelizacji. Jej podstawowym celem ma być uregulowanie kwestii zbiórek publicznych, których forma znacznie zmieniła się od roku 1933, kiedy uchwalano ostatnią ustawę dotyczącą inicjatyw tego typu. Projekt trafił do uzgodnień międzyresortowych.

Pomoc dla zagranicy

Zgodnie z założeniami mają zostać uproszczone procedury wydawania pozwoleń na przeprowadzenie zbiórek, z których dochód ma być przekazany do innego państwa.
– Jeśli datki będą wykorzystywane poza granicami, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pożytku publicznego oraz komitety tak jak dotychczas złożą wniosek o wydanie pozwolenia do MSWiA, ale resort nie będzie już zwracał się o opinię w tej sprawie do ministra spraw zagranicznych i ministra finansów – wyjaśnia Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy MSWiA. Dzięki temu organizacje humanitarne, które chcą pomóc poszkodowanym z innych krajów, np. ofiarom kataklizmów, szybciej uzyskają pozwolenie na zbieranie pieniędzy czy żywności.
Nowością będą także sprawozdania ze zbiórki publicznej. Określenia tego brakuje w dzisiejszej ustawie. Takie sprawozdanie będzie musiało zawierać między innymi nazwę organu udzielającego pozwolenia, formę prawną prowadzonej działalności, opis przeprowadzonej zbiórki, cel i formy inicjatywy, kwotę zebranych środków finansowych i darów oraz sumy, które już wydano. Do sprawozdania trzeba będzie dołączyć kopię ogłoszenia prasowego, w którym znajdą się informacje o wynikach zbiórki i sposobie wykorzystania zebranych datków.

Kolejne zmiany

Ponadto w ustawie zostaną określone miejsca, w których będzie można prowadzić zbiórki. I tak zgodnie z nowymi przepisami tego typu inicjatywy będą mogły odbywać się na wolnym powietrzu lub wewnątrz pomieszczeń, w obiektach publicznych lub prywatnych, jeśli jego właściciel wyrazi zgodę. Zbiórek nie będzie można natomiast prowadzić m.in. na terenie szkoły lub innych placówek oświatowych oraz w obiektach będących w zarządzie Ministra Obrony Narodowej.
W szczególnych przypadkach, np. wówczas gdy datki będą przeznaczane na pomoc ofiarom klęsk żywiołowych, dopuszczalne będą także takie formy zbiórek, jak domokrążne zbieranie, sprzedaż przedmiotów oraz zbiórka darów. W nowych przepisach zostaną uregulowane takie kwestie, jak terminy przechowywania dokumentacji dotyczących zbiórek oraz zakres informacji, jakie powinny zostać zawarte we wniosku o pozwolenie na prowadzenie działań tego typu.