MARIUSZ HILDEBRAND: Jednostki samorządowe, które korzystają z możliwości stworzonych przez nową ustawę o udostępnianiu informacji gospodarczych, zdecydowanie zwiększają swoje szanse na odzyskanie zaległych należności.
Czy obecnie władze gmin i miast, które współpracują z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor, mają większe szanse na odzyskanie od swoich dłużników niespłaconych należności?
Tak właśnie jest. Nowa ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, która obowiązuje od 14 czerwca 2010 r., stworzyła nowe możliwości m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego. Na podstawie tej ustawy Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor prowadzi listy dłużników, którzy nie regulują na czas swoich należności. I tak na przykład Miejskie Zakłady Komunikacji mogą zgłaszać do nas dane pasażerów, którzy nie płacą za przejazdy autobusami czy tramwajami. Z kolei gminne zakłady obsługujące mieszkańców mają prawo zgłosić na listę dłużników lokatorów nie płacących za mieszkania komunalne albo właścicieli prywatnych posesji nie regulujących należności za dostarczaną wodę lub wywożone śmieci. Na listę dłużników mogą również trafić nierzetelni przedsiębiorcy, którzy nie płacą miastu czy gminie za wynajmowane lokale użytkowe. Zatem jednostki samorządowe, które korzystają z możliwości stworzonych przez nową ustawę, zdecydowanie zwiększają swoje szanse na odzyskanie zaległych należności.
Dlaczego dopisanie do Rejestru Dłużników BIG skłania nieterminowych płatników do wywiązywania się ze swoich zobowiązań?
Po zgłoszeniu na listę informacja o dłużniku zostaje upubliczniona. Wpis do Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor powoduje, że informacja o nieterminowym płatniku i jego zaległych zobowiązaniach z tytułu np. najmu lokali komunalnych, opłat za telefon czy za przejazd środkami komunikacji miejskiej jest natychmiast dostępna m.in. w sektorze bankowym. To może bardzo utrudnić takiemu niesolidnemu płatnikowi np. starania o uzyskanie kredytu, poręczenia czy gwarancji bankowej, a to dla przedsiębiorcy może być poważną przeszkodą w dalszym rozwoju biznesu. W przypadku powzięcia informacji o nierzetelności płatniczej bank albo zażąda dodatkowych zabezpieczeń, albo w ogóle odmówi udzielenia kredytu.
Podobne problemy w nawiązaniu współpracy dłużnik może mieć w skorzystaniu z usług innych przedsiębiorców. Dodam, że z naszych danych korzystają też m.in. przedsiębiorcy telekomunikacyjni, firmy leasingowe, ubezpieczyciele czy dostawcy różnych mediów. Gdy więc taki dłużnik będzie starał się np. o kredyt, telefon komórkowy, o założenie Internetu czy wzięcie samochodu w leasing, to musi liczyć się z tym, że spotka się z odmową lub przedstawione mu zostaną znacznie mniej korzystne warunki niż zwykle, np. będzie musiał przedstawić dodatkowe zabezpieczenia lub wnieść kaucję. Jak już bowiem wspomniałem, instytucje finansowe, firmy telekomunikacyjne, leasingowe itp. współpracują z BIG InfoMonitor i z zasady sprawdzają potencjalnego klienta czy reguluje zaciągnięte zobowiązania finansowe w terminie. Gdy okaże się, że taki klient czy kontrahent znajduje się na liście dłużników, to wspomniane instytucje i podmioty mają prawo odmówić zawarcia umowy lub domagać się dodatkowych zabezpieczeń.
Od wejścia w życie nowej ustawy minęło pół roku. Czy w tym czasie wzrosło zainteresowanie przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego współpracą z Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor?
Zdecydowanie tak. Mamy podpisane umowy z częścią dzielnic Warszawy, z Urzędem Miasta Krakowa, a także z wieloma innymi gminami i miastami. Prowadzimy również rozmowy o nawiązaniu współpracy. Coraz więcej przedstawicieli władz samorządowych docenia korzyści, jakie może przynieść współpraca z BIG InfoMonitor. Dzięki możliwości zgłaszania dłużników do naszej bazy pojawia się realna szansa na sprawniejsze odzyskiwanie zaległych należności.Jakich konkretnie dłużników mogą zgłaszać jednostki samorządowe do Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor?
Mogą to być osoby fizyczne, które zalegają z zapłatą co najmniej 200 zł lub przedsiębiorcy, których dług wynosi przynajmniej 500 zł. Jeśli dłużnik przekroczył termin, w którym powinien uregulować zobowiązanie finansowe, to wierzyciel ma prawo wysłać do niego wezwanie do zapłaty. Nie należy odczekiwać do 60 dnia zaległości, można to wezwanie wysłać np. po upływie 30 dni od terminu zapłaty. Następnie należy wtedy poczekać kolejne 30 dni. Terminy te przewidziane są w ustawie o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Jeżeli minie w sumie 60 dni, a dłużnik nie ureguluje w tym czasie zobowiązania, to wierzyciel współpracujący w Biurem Informacji Gospodarczej InfoMonitor, może przesłać do naszego Rejestru dane niesolidnego kontrahenta czy klienta. W ten sposób dochodzi do upublicznienia tych informacji. Dłużnik znajduje się bowiem w rejestrze dłużników prowadzonym przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor.
Jeżeli jednak władze gminy, miasta, powiatu czy województwa posiadają tytuł wykonawczy dotyczący konkretnego dłużnika, to nie obowiązują ich przy zgłaszaniu na naszą listę ani wspomniane limity wysokości zadłużenia, ani terminy. W takim przypadku zasady są inne tzn. jeżeli jednostka samorządu terytorialnego posiada tytuł wykonawczy, to po 14 dniach od zawiadomienia dłużnika (wezwanie do zapłaty) – gdy ten nie ureguluje swoich zaległości – ma prawo zgłosić go do Rejestru Dłużników BIG.
Czy władze samorządowe są usatysfakcjonowane możliwościami, jakie stworzyła nowa ustawa?
Przedstawiciele samorządu terytorialnego generalnie pozytywnie oceniają nowe rozwiązania. Jednocześnie podkreślają, że gminy czy miasta powinny mieć również prawo zgłaszania na listę dłużników tych, którzy nie regulują zobowiązań publiczno-prawnych, czyli przede wszystkim podatków i opłat lokalnych. Chodzi m.in. o osoby czy podmioty nie płacące na czas podatku od nieruchomości czy też opłat targowych lub środowiskowych. Zdaniem wielu przedstawicieli samorządu terytorialnego nadszedł czas na zmianę przepisów i umożliwienie ujawniania również tych, którzy nie wywiązują się za zobowiązań publiczno-prawnych. A przecież wspomniane podatki i opłaty lokalne stanowią znaczące pozycje w budżetach jednostek samorządu terytorialnego.
Jednocześnie warto podkreślić, że coraz więcej przedstawicieli władz samorządowych docenia znaczenie udostępnianiu i wymiany informacji o dłużnikach. W niektórych gminach i miastach pojawiły się nawet propozycje, żeby procedury postępowania przy zamówieniach publicznych obejmowały również informacje o wiarygodności i rzetelności podmiotów przystępujących do przetargu. Wprowadzenie takich rozwiązań proponuje się również w przypadku realizacji przedsięwzięć w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.
Jedno jest pewne: dzięki możliwości zgłaszania niesolidnych osób i podmiotów do Rejestru Dłużników i udostępniania o nich raportów, skończył się już czas, gdy można było praktycznie bez żadnych konsekwencji uchylać się od płacenia należności. Rozpoczął się natomiast okres skutecznego odzyskiwania zaległych płatności.
DGP