Taka kontrola może zostać przeprowadzona na terenie budowy, na terenie obiektu budowlanego albo w pomieszczeniach, gdzie znajdują się wyroby budowlane.

Wynika to z nowelizacji ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, która wejdzie w życie 30 grudnia 2010 roku.

Organy administracji publicznej będą miały obowiązek w zakresie swojej właściwości współdziałania z organami nadzoru budowlanego w sprawach związanych z kontrolami materiałów budowlanych. Organ nadzoru budowlanego albo osoba działająca w jego imieniu będą mogły wejść na teren budowy, teren obiektu i do pomieszczeń, w których znajdują się wyroby budowane i dokumenty objęte zakresem kontroli. Kontrolowany albo osoba przez niego wskazana będą mogli być obecni przy kontroli. Postępowanie w sprawie wyrobów niespełniających wymagań właściwy organ będzie wszczynał z urzędu, na podstawie ustaleń kontroli.

PRZYKŁAD

Czy organ nadzoru budowlanego pobierze próbkę materiału

Organ, który dokonuje kontroli w celu zbadania właściwości materiału budowlanego, będzie pobierał próbkę materiału znajdującego się na terenie budowy. Będzie to możliwe na terenie budowy, jeżeli będzie ona prowadzona w zakresie działalności gospodarczej inwestora lub obiekt budowlany będzie wznoszony na sprzedaż. Wyniki badań próbek wyrobu budowlanego będą mogły stanowić podstawę wszczęcia kontroli.

Podstawa prawna

Ustawa z 21 maja 2010 roku o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności wprowadza zmiany w zasadach (Dz.U. z 2010 r. nr 114, poz. 760).