Minister infrastruktury zmienił wykaz Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu określającym warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

W wykazie tym uwzględnił aktualny stan Polskich Norm zatwierdzony przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Zmiany dotyczą dostosowania wymagań wynikających z Polskich Norm, wprowadzających Normy Europejskie zamiast wycofanych Polskich Norm i norm IEC lub IEC/TS.

Konieczne instalacje

Szczególnie istotne dla firm budowlanych oraz inwestorów, projektantów i kierowników budów jest zastąpienie nieaktualnych norm związanych z ochroną odgromową. Zamiast wyszczególnienia budynków, które należy wyposażyć w instalacje chroniące od wyładowań atmosferycznych, wprowadzono ocenę ryzyka, którą trzeba wykonać zgodnie z PN-EN 62305-2-2008. Uzyskany wynik zadecyduje o tym, czy zastosować środki ochrony. Będzie też miał wpływ na ich dobór.

Nowy wykaz zawiera również uaktualnione normy dotyczące wymagań dla instalacji elektrycznych w budynku. Chodzi tutaj o wymagania związane z ochroną przed porażeniem elektrycznym. Określa je wieloczęściowa Norma Polska PN 60364 pt. Instalacje elektryczne niskiego napięcia.

Oprócz tego została również uwzględniona zmiana krajowa do Polskiej Normy dotyczącej obciążenia wiatrem, a także aktualne normy związane z procedurami kwalifikacyjnymi dotyczącymi wyrobów budowlanych, również wbudowanych w elementy budowlane, pod kątem ich reakcji na ogień. Dotyczy to przede wszystkim elementów rozpatrywanych w zastosowaniach końcowych budynków. Zastosowanie zmienionych norm będzie miało wpływ na unowocześnienie budynków oraz wzrost ich bezpieczeństwa, szczególnie w zakresie ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi, wiatrem i ogniem.

Kogo nie obejmie

Nowe przepisy uchwalone 10 grudnia 2010 r. miały dosyć długi okres oczekiwania na wejście w życie i zaczną obowiązywać dopiero na początku marca 2011 r. Dlatego nowe wymogi dotyczące Polskiej Normy nie muszą być uwzględniane w złożonych do tego czasu wnioskach o pozwolenie na budowę, o zatwierdzenie projektu budowlanego oraz w zgłoszeniach budowy lub wykonania robót budowlanych w sytuacjach, w których nie było wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ważne!

Polska Norma wprowadzająca normę europejską ma oznaczenie PN-EN. Takie oznaczenie jest istotne przy swobodnym przepływie towarów w krajach Unii Europejskiej, bo Norma Europejska jest w nich dostępna w implementacjach krajowych (np. w Niemczech ma oznaczenie DIN-EN).