Kontrahenci, którzy udzielili pożyczek deweloperowi, będą mogli wspólnie ustanowić hipotekę na jego nieruchomości. Wystarczy, że powołają administratora hipoteki, który na ich rachunek (lecz we własnym imieniu) zawrze z dłużnikiem umowę o ustanowienie hipoteki. Tak będzie od połowy lutego 2011 roku, gdy w życie wejdzie nowelizacja ustawy o księgach wieczystych.

Umowa powołująca na administratora hipoteki jednego z wierzycieli lub osobę trzecią będzie umową dwustronną. Będzie ona zawierana między administratorem a wierzycielami, którzy w zamian za ustanowienie hipoteki zapłacą administratorowi wynagrodzenie. W umowie trzeba będzie określić wierzytelności oraz stosunki prawne, z których one wynikają lub powstaną. Treść kontraktu będzie weryfikowana przez notariusza, przed którym właściciel obciążanej nieruchomości będzie musiał złożyć oświadczenie o ustanowieniu hipoteki. Natomiast opis samego przedsięwzięcia, na realizację którego dłużnik zaciągnął zobowiązania pieniężne, zostanie zawarty nie w umowie o powołaniu administratora (zawartej pod rygorem nieważności na piśmie), a w notarialnej umowie ustanawiającej hipotekę.

Możliwość ustanowienia hipoteki na rzecz administratora będzie miała zastosowanie do wierzytelności wynikających z różnych stosunków prawnych, powstałych na podstawie różnych umów, które łączy jedynie cel, dla którego dłużnik zaciągnął zobowiązania. Nie zawsze jednak wierzytelności będą musiały wynikać z kilku umów. Kilku wierzycieli będzie mogło np. udzielić pożyczki w jednej umowie, w której wyszczególnione byłoby, w jakim zakresie każdy z wierzycieli uczestniczy w kwocie udzielonej pożyczki. Jeśli w kontrakcie nie postanowiono, że suma pożyczki ma charakter niepodzielny, należy uznać, że dzieli się ona na tylu wierzycieli, ilu udzieliło pożyczki. Z chwilą zawarcia umowy zarówno wierzytelność, jak i dług ulega podziałowi, a kontrahenci, którzy wyłożyli poszczególne kwoty, będą mogli powołać administratora hipoteki, który ustanowi zabezpieczenie na ich rzecz.

Podstawa prawna

Art. 68 ustawy z 26 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 131, poz. 1075).

Wchodzi w życie 20 lutego 2011 roku.