Administrator hipoteki wytoczy pozew przeciwko właścicielowi działki.
Instytucję administratora hipoteki wprowadza nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2010 r. nr 131, poz. 1075), której przepisy wchodzą w życie 20 lutego br. Związana jest ona z dopuszczeniem przez ustawodawcę możliwości zabezpieczenia jedną hipoteką kilku wierzytelności przysługujących różnym osobom, a służącym sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia. Wierzyciele będący uczestnikami takiego konsorcjum powoływać będą administratora hipoteki. Administrator hipoteki będzie zawierać z właścicielem nieruchomości umowę o ustanowienie hipoteki i wykonywać będzie prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek wierzycieli, których wierzytelności są objęte zabezpieczeniem. Administratorem hipoteki może być każda osoba mająca zdolność do czynności prawnych. Administrator hipoteki jako wierzyciel hipoteczny będzie uprawniony do wytoczenia powództwa przeciwko właścicielowi obciążonej nieruchomości w celu uzyskania tytułu wykonawczego i będzie prowadził egzekucję z nieruchomości w celu zaspokojenia zabezpieczonych wierzytelności. Wierzyciele, których wierzytelności są objęte zabezpieczeniem, mogą w każdym czasie dokonać zmiany wpisu administratora hipoteki w księdze wieczystej i powołać na jego miejsce inną osobę. Gdyby nie udało się uzyskać zgody wszystkich wierzycieli na zmianę administratora albo gdyby wygasła umowa powołująca administratora, każdy z wierzycieli będzie mógł żądać poddziału hipoteki w postępowaniu nieprocesowym. W wyniku takiego podziału powstaną hipoteki zabezpieczające poszczególne wierzytelności.