Sporządzenie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki z o.o.) zawieranej przy wykorzystaniu wzorca umowy nie będzie wymagało formy aktu notarialnego.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie mogła być utworzona przy wykorzystaniu wzorca umowy udostępnianego w systemie teleinformatycznym. Takie zmiany przewiduje nowelizacja kodeksu spółek handlowych, której pierwsze czytanie odbyło się wczoraj w Sejmie.

Uproszczona rejestracja

Zgodnie z projektem założyciele spółki z o.o. będą mogli skorzystać z uproszczonego procesu rejestracji. Takie rozwiązanie będzie jednak wymagało zastosowania wzorca umownego oraz wypełnienia formularza w ramach systemu teleinformatycznego. Projektodawcy podkreślają, że proponowany sposób rejestracji jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem. W przypadku jednak skorzystania z tej formy założyciele będą musieli zastosować się do projektowanych przepisów. Wzorzec umowy spółki zostanie określony w drodze rozporządzenia ministra sprawiedliwości. Późniejsza ingerencja w jego treść nie będzie jednak możliwa.

Tylko wkłady pieniężne

Według nowych zasad umowa spółki powinna być opatrzona podpisem elektronicznym. Przyszli wspólnicy będą mogli wnosić wyłącznie wkłady pieniężne. Co więcej, pokrycie kapitału zakładowego powinno nastąpić w terminie siedmiu dni od wpisu spółki do rejestru. W celu zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego, konieczne będzie dołączenie umowy oraz listy wspólników sporządzonych na formularzu udostępnianym w systemie teleinformatycznym oraz opatrzonych podpisem elektronicznym. W celu utworzenia spółki jej zarząd będzie musiał ponadto złożyć do sądu rejestrowego oświadczenia wszystkich członków stwierdzające, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez wspólników w całości wniesione. Taki obowiązek powinien być wypełniony w ciągu siedmiu dni od wpisu spółki do rejestru.
Zgodnie z projektem dokonanie zmiany treści umowy spółki wymagać będzie formy aktu notarialnego. Przy pierwszej modyfikacji notariusz zobowiązany będzie do sporządzenia tekstu jednolitego. Zmiana umowy spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy będzie możliwa dopiero po jej zarejestrowaniu.

Pokrycie kapitału

Pisma i zamówienia handlowe składane w formie papierowej i elektronicznej przez spółkę utworzoną na podstawie wzorca będą wymagały dodatkowych informacji. Poza dotychczasowymi obowiązkami konieczne będzie wskazanie, czy zostały wpłacone wkłady na pokrycie kapitału zakładowego.
Projektowane przepisy przewidują, że wniosek o wpis utworzonej przy wykorzystaniu wzorca spółki z o.o. do KRS będzie musiał być opatrzony podpisem elektronicznym. W przypadku złożenia go przez pełnomocnika powinien on powołać się na pełnomocnictwo.
Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2012 r.