Jaki jest status prawny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przed wpisem do rejestru, czyli w stadium organizacji?
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zyskuje osobowość prawną dopiero z chwilą wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Jednak swój byt prawny rozpoczyna ona wcześniej – z momentem zawarcia umowy spółki powstaje spółka z o.o. w organizacji. Spółka w organizacji może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości, i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana. Posiada ona zatem zdolność prawną – nie będąc, podobnie jak spółki osobowe, osobą prawną. Należy jednak zauważyć, że w odróżnieniu od spółek osobowych wspólnicy spółki z o.o. w organizacji nie mają prawa reprezentacji spółki. Spółkę taką reprezentuje zarząd lub pełnomocnik powołany jednomyślną uchwałą wspólników. W spółce jednoosobowej w organizacji jedyny wspólnik nie ma prawa reprezentowania spółki, nawet gdyby był jednocześnie członkiem zarządu. Ponadto, w odróżnieniu od spółek osobowych spółka z o.o. w organizacji nie jest wpisana do rejestru. Dokumentem potwierdzającym istnienie spółki w organizacji jako podmiotu prawa jest umowa spółki.
Za zobowiązania spółki w organizacji odpowiadają solidarnie spółka i osoby, które działały w jej imieniu. Odpowiedzialność ta trwa do momentu zatwierdzenia ich czynności przez zgromadzenie wspólników. Wspólnik spółki w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką i osobami, które działały w jej imieniu, za zobowiązania spółki do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów.
Stadium organizacji ma charakter przejściowy. Jednak z faktu tego nie wynikają żadne ograniczenia dotyczące zakresu działań, które spółka może podejmować. Spółka w organizacji może samodzielnie występować na rynku i prowadzić działalność gospodarczą. Może ona posiadać konto bankowe oraz numer NIP. Jest ona także podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. Do spółki w organizacji stosuje się odpowiednio przepisy o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.