Do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie będzie już potrzebna wizyta u notariusza. Wspólnicy zarejestrują ją przez internet. Rejestracja potrwa 24 godziny.
Sejm znowelizował kodeks spółek handlowych. Osoby, które chcą zawiązać spółkę z o.o., będą mogły skorzystać z uproszczonego sposobu jej rejestracji. W takim przypadku konieczne będzie skorzystanie z wzorca umowy. Będzie on dostępny w systemie teleinformatycznym. Użycie formularza będzie uprawnieniem założycieli, a nie ich obowiązkiem. Do zawarcia umowy spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy konieczne będzie jedynie wypełnienie formularza umowy spółki oraz listy wspólników. Umowa spółki powinna zostać opatrzona podpisem elektronicznym.
Zgodnie ze zmianami założyciele spółki będą mogli ją zarejestrować w sposób uproszczony. Jeśli zdecydują się na tego typu rejestrację, muszą skorzystać z wzorca umowy spółki z o.o. Zostanie on określony na podstawie rozporządzenia ministra Sprawiedliwości. Korzystając z wzorca nie można zmieniać jego treści. Przyszli wspólnicy mogą jedynie wybrać dostępne warianty. Spółka będzie uważana za zawiązaną z chwilą wprowadzenia do systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do zawarcia umowy i po opatrzeniu ich podpisem elektronicznym. Nowela dopuszcza również możliwość zmiany umowy spółki zawiązanej przy wykorzystaniu wzorca umowy. Zmiana jest możliwa po zarejestrowaniu spółki i wymaga formy aktu notarialnego. Przy pierwszej zmianie umowy spółki notariusz sporządza jednolity tekst umowy spółki w formie aktu notarialnego.
Przed rejestracją spółki założyciele będą mogli wnieść jedynie wkłady pieniężne. Nowelizacja wyłącza bowiem możliwość wnoszenia wkładów niepieniężnych. Zakaz znoszenia wkładów niepieniężnych obowiązuje jedynie do momentu dokonania wpisu spółki do rejestru. Nie ma natomiast przeszkód na wnoszenie takich wkładów w późniejszym okresie. Ponadto wspólnicy będą mogli wnosić wkłady pieniężne już po uzyskaniu wpisu do rejestru. Nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty rejestracji spółki. Przepisy określają również katalog dokumentów wymaganych przy zgłoszeniu do rejestru spółki z o.o. utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy oraz dokumenty, które powinny być złożone do sądu rejestrowego w terminie 7 dni od daty wpisu tej spółki do rejestru. Umowa spółki i lista wspólników sporządzane będą na formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym i wymagać będą opatrzenia podpisami elektronicznymi. Ponieważ nie wszystkie dokumenty mogą zostać przesłane drogą elektroniczną, np. oświadczenie o późniejszym dokonaniu wpłat na kapitał zakładowy spółki oraz poświadczone urzędowo wzory podpisów członków zarządu, ustawa dopuszcza ich złożenie do sądu rejestrowego osobiście lub przesłanie pocztą. Ponadto wprowadzono wymóg dookreślania, czy w przypadku spółki utworzonej przy wykorzystaniu wzorca umowy został spełniony obowiązek pokrycia kapitału zakładowego.