Zarówno w odniesieniu do postaci elektronicznej oferty, jak i dokumentów elektronicznych, przepisy prawa zamówień publicznych wymagają, aby były one opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przewiduje możliwość stosowania środków komunikacji elektronicznej do wymiany oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji (art. 27 ust. 1) oraz do składania ofert (art. 82 ust. 2).
Zgodnie z art. 27 ust. 1 p.z.p. to zamawiający każdorazowo jednostronnie decyduje o sposobie wymiany oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, obowiązującym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Zgoda zamawiającego jest wymagana jednak nie tylko do zastosowania elektronicznej drogi komunikacji w zakresie określonym powyżej, ale również, na mocy art. 82 ust. 2 p.z.p., do złożenia przez wykonawcę oferty w postaci elektronicznej.
Przyjąć można, że na podstawie art. 27 ust. 1 p.z.p., taka zgoda nie jest wymagana w odniesieniu do dokumentów elektronicznych składanych w toku postępowania potwierdzających spełnianie przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu a przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego. Regulację w tym zakresie zawiera rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).
W par. 6 ust. 1 rozporządzenia określono dopuszczalne formy składania dokumentów, bez wskazywania, że zgodę na złożenie dokumentu elektronicznego musi wyrazić zamawiający. Obowiązku wyrażenia takiej zgody bezskutecznie można doszukiwać się w art. 27 ust. 1 p.z.p., który od zgody zamawiającego uzależnia jedynie skuteczność przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji, a także w art. 82 ust. 2 PZP, gdyż dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu nie stanowią treści oferty. Dokument elektroniczny jest ponadto specyficznym rodzajem dokumentu, którego definicję legalną zawiera art. 3 pkt 2 ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. nr 64, poz. 565 z późn. zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu dokumentem elektronicznym jest „stanowiący odrębną całość znaczeniową zbiór danych uporządkowanych w określonej strukturze wewnętrznej i zapisany na informatycznym nośniku danych”.
Przyjąć można zatem, że brak zgody zamawiającego na złożenie dokumentu wymienionego w rozporządzeniu w postaci dokumentu elektronicznego w przypadku jego złożenia nie jest wystarczającą podstawą do uznania nieskuteczności tej czynności.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.)