Do postępowań wszczętych od 11 grudnia 2010 r. zastosowanie znajdują przepisy zawarte w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2010 r. nr 223, poz. 1458).

Rozporządzenie to znajduje zastosowanie do wszystkich zamówień publicznych, których wartość przekracza równowartość 14 tys. euro bez względu na tryb w jakim postępowanie zostało udzielone.

Zakres informacji

Nowe wzory protokołów uwzględniają obecny stan prawny w zakresie udzielania zamówień publicznych, podtrzymują również część dotychczas obowiązujących rozwiązań jak i wprowadzają nowy zakres informacji dotyczący np.:

● wykonawców poinformowanych o wszczęciu postępowania na podstawie art. 40 ust. 5a ustawy Prawo zamówień publicznych,

● zmian w treści ogłoszenia o przetargu i miejsc ich publikacji,

● imion i nazwisk osób dokonujących wyboru wykonawców zaproszonych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę.

Wprowadzane rozporządzenie znosi obowiązujący dotychczas wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne, który wymagał oprócz wypełnienia druku protokołu (w zależności od wartości zamówienia druk zp-1 lub zp-2) również sporządzania szeregu załączników, np. druku zp-12 zawierającego zestawienie złożonych w przetargu ofert.

Protokoły sporządzane zgodnie z nowym rozporządzeniem w praktyce nie będą zawierały żadnych dotychczas obowiązujących załączników „zp” (wyjątkiem jest oświadczenie członków komisji sporządzane według wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do nowego rozporządzenia).

Informacje dotyczące zarówno liczby złożonych ofert jak i przedstawionych cen realizacji zamówienia zawierać się będą bezpośrednio w treści protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wartość szacunkowa

Obowiązujący dotychczas wzór protokołu postępowania o zamówienie publiczne umożliwiał zamawiającemu podanie wartości szacunkowej zamówienia dopiero po otwarciu złożonych ofert. Nowe wzory formularzy wprowadzone wskazanym powyżej rozporządzeniem prezesa Rady Ministrów nadal utrzymują przepisy na podstawie, których upublicznienie wartości szacunkowej zamówienia nie jest konieczne przed otwarciem złożonych w danym postępowaniu ofert. Zatem zamawiający nie ma obowiązku (nawet po otrzymani takiego wniosku od zainteresowanego uczestnika postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) ujawnienia wartości szacunkowej zamówienia przed dokonaniem publicznego otwarcia ofert.

Kopiowanie ofert

Rozporządzenie przewiduje, że bez zgody zamawiającego wnioskodawca w trakcie wglądu do protokołu lub załączników, w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, nie będzie mógł samodzielnie kopiować lub utrwalać za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu, treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

Nowe rozporządzenie utrzymuje również możliwość, że zainteresowani wykonawcy mogą zapoznać się z treścią protokołu i załączników poprzez wgląd zainteresowanego albo przesłanie kopii protokołu pocztą, faksem lub drogą elektroniczną zgodnie z wyborem wnioskodawcy. Różnicę w porównaniu z poprzednim rozporządzeniem stanowi usunięcie możliwości naliczania wykonawcom kosztów związanych z udostępnieniem protokołu lub załączników.

Nadal jednak jeżeli przesłanie kopii protokołu lub załączników zgodnie z wyborem wnioskodawcy jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione, w szczególności z uwagi na liczbę żądanych do przesłania dokumentów, zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje sposób, w jaki mogą być one udostępnione.

Podstawa prawna

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm).

Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. nr 223, poz. 1458).