Obowiązek podania wartości szacunkowej zamówienia ma na celu uniemożliwienie bezzasadnego unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z intencją ustawodawcy zamawiający podając przed otwarciem ofert kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podejmuje zobowiązanie, że nie unieważni przetargu, jeżeli cena wybranej oferty będzie mniejsza lub równa podanej kwocie.
Wskazane zobowiązanie nie ma jednak bezwzględnie obowiązującego charakteru. Możliwe jest bowiem zmodyfikowanie podanej kwoty zarówno poprzez jej zmniejszenie jak i zwiększenie. W obu przypadkach decyzja zamawiającego musi jednak zostać uzasadniona poprzez obiektywne okoliczności jakie wpłynęły na zmianę kwoty podanej przed otarciem ofert.

Sformułowania w ustawie