Jakie zajęcia zarobkowe mogą być uznane jako ograniczenia antykorupcyjne i być przyczyną utraty mandatu przez radnego? Czy radny może podejmować się każdej działalności?
W praktyce stosowanie przepisów antykorupcyjnych rodzi wiele wątpliwości radnych, czy w konkretnej sytuacji dopuszczają się oni złamania obowiązujących ich zakazów. Przy rozpoznawaniu indywidualnych przypadków warto korzystać z dotychczasowego orzecznictwa sądów w zakresie praktycznego stosowania tych przepisów.
Przede wszystkim należy podkreślić, że wykorzystywanie mienia jednostek samorządu terytorialnego łącznie z pełnieniem funkcji radnego jest niedopuszczalne. Za złamanie przepisów radnym grozi utrata mandatu. Przykładowo w ocenie sądów rozpoznających sprawę lekarza radnego najmującego pomieszczenia gminne na prowadzenie indywidualnej praktyki lekarskiej, zamiarem ustawodawcy konstruującego przepisy antykorupcyjne było objęcie zakresem przedmiotowym wprowadzonego zakazu wszelkich form działalności gospodarczej radnych, prowadzonej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a nie tylko tych, którzy są z mocy przepisów szczególnych przedsiębiorcami.