Oświadczenia o swoim stanie majątkowym mają obowiązek złożyć radni, wójt, zastępcy wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.
Oświadczenie majątkowe, kopia PIT (zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni) i jego korekta składane są w dwóch egzemplarzach. Radny przedkłada je przewodniczącemu rady gminy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta i przewodniczący rady – wojewodzie, natomiast wójtowi składają je: zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba, która wydaje decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Termin złożenia

Pierwsze oświadczenie majątkowe radny i wójt powinni złożyć w ciągu 30 dni od złożenia ślubowania. Radny musi do niego dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, natomiast wójt dołącza informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej. Dokumenty takie wymagane są wówczas, gdy taką działalność prowadzili jeszcze przed dniem wyboru.

Kolejne oświadczenia

Natomiast kolejne oświadczenia majątkowe składają do 30 kwietnia według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku oraz na dwa miesiące przed upływem kadencji. Natomiast pozostałe osoby składają oświadczenia majątkowe również w terminie 30 dni od powołania na stanowisko albo od zatrudnienia. Następne składają do 30 kwietnia każdego roku według stanu na 31 grudnia poprzedniego roku oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.
Gdy przed powołaniem albo zatrudnieniem prowadzili działalność gospodarczą, to do pierwszego oświadczenia majątkowego muszą dołączyć również informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia jej.

Obowiązki składających

Osoba składająca oświadczenie majątkowe musi wypełnić specjalny formularz i ma obowiązek złożyć je zgodnie z prawdą. Określa przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku osobistego oraz majątku, który został objęty małżeńską wspólnością majątkową. Wskazuje, które rzeczy wchodzą w skład majątku osobistego, a które zostały objęte małżeńską wspólnością majątkową.
Oświadczenie dotyczy zarówno majątku znajdującego się w kraju, jak i za granicą, i obejmuje również wierzytelności pieniężne.
Dokument składa się z dwóch części: jawnej i obejmującej informacje niejawne, które dotyczą adresu zamieszkania oraz miejsca położenia nieruchomości. Gdy osoby nie złożą oświadczeń w terminie, to wówczas odpowiednio przewodniczący rady, wojewoda lub wójt w ciągu 14 dni od stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywają ich do złożenia w ciągu 14 dni. Oświadczenia majątkowe przechowywane są przez sześć lat.
Na urzędowych stronach internetowych BIP publikowane są oświadczenia majątkowe m.in. wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i radnych.
6 lat przez taki okres przechowuje się oświadczenia majątkowe radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
Podstawa prawna
Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).