Oświadczenia o swoim stanie majątkowym mają obowiązek złożyć radni, wójt, zastępcy wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta.
Oświadczenie majątkowe, kopia PIT (zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym za rok poprzedni) i jego korekta składane są w dwóch egzemplarzach. Radny przedkłada je przewodniczącemu rady gminy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta i przewodniczący rady – wojewodzie, natomiast wójtowi składają je: zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba, która wydaje decyzje administracyjne w imieniu wójta.

Termin złożenia