Ugody sądowe w sprawach alimentacyjnych wydane i wykonalne w innym państwie UE będą uznawane za tytuły egzekucyjne także w Polsce. Wystarczy, że sąd rejonowy nada im klauzulę wykonalności.
Wyroki wydane przez sądy z państw członkowskich UE w sprawach alimentacyjnych będą uznawane przez Polskę za tytuły egzekucyjne. Takie zmiany przewiduje projekt nowelizujący kodeks postępowania cywilnego, który był wczoraj rozpatrywany przez rząd. Ma on na celu wprowadzenie do polskiego prawa przepisów uzupełniających i wykonujących regulacje rozporządzenia Rady nr 4/2009.
Według projektu orzeczenia, ugody sądowe i dokumenty urzędowe w sprawach alimentacyjnych, wykonalne w państwie członkowskim ich pochodzenia, mają być w Polsce uznawane za tytuły egzekucyjne. Klauzulę wykonalności nadawałby im sąd rejonowy właściwości ogólnej dłużnika, a w razie niemożności jej ustalenia według okręgu wszczęcia egzekucji.
Zgodnie z projektem sąd będzie mógł zawiesić na wniosek dłużnika postępowanie w sprawie wykonania orzeczenia alimentacyjnego wydanego w innym państwie członkowskim. Możliwość taka istniałaby, jeżeli w toku egzekucji prowadzonej na podstawie zaopatrzonego w klauzulę wykonalności tytułu egzekucyjnego wystąpiłaby jedna z przyczyn wskazanych w regulacjach unijnych. Obowiązujące przepisy procedury cywilnej przewidują obowiązek zawieszenia egzekucji w razie wstrzymania wykonania danego orzeczenia przez sąd. Uprawnienie takie przysługuje jednak organowi egzekucyjnemu, a więc głównie komornikowi. Projektodawcy proponują, aby tylko do sądu należała ocena, czy w państwie UE, z którego pochodzą orzeczenie, ugoda sądowa lub dokument urzędowy w sprawie alimentacyjnej, zawieszono ich wykonalność.
Według proponowanych przepisów sąd miałby tak- że prawo uchylić wydany przez siebie wyrok, w przypadku wystąpienia wskazanej w przepisach odrębnych podstawy. Zgodnie z treścią rozporządzenia UE odmowa wykonania orzeczenia, ugody sądowej lub dokumentu urzędowego wydanych w kraju UE będącym stroną protokołu haskiego następuje zgodnie z podstawami przewidzianymi w prawie państwa ich wykonania. Projektodawcy proponują dostosowanie polskich przepisów w tym samym zakresie.
Nowy projekt wprowadza także regulacje dotyczące wniosku o ponowne zbadanie orzeczenia wydanego w sprawie alimentacyjnej. Przepisy te miałyby mieć jednak zastosowanie wyłącznie do orzeczeń wydanych w sprawach objętych rozporządzeniem nr 4/2009.