Brak lokalu zastępczego dla eksmitowanego nie będzie już wstrzymywać wykonania orzeczenia o eksmisji. Trybunał odroczył uchylenie niekonstytucyjnego przepisu na 12 miesięcy.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że artykuł kodeksu postępowania cywilnego nakazujący komornikowi wstrzymanie eksmisji z powodu braku lokalu zastępczego dla osoby eksmitowanej jest niezgodny z konstytucją.
Trybunał Konstytucyjny rozpatrywał wniosek rzecznika praw obywatelskich dotyczący przepisu uzależniającego przeprowadzenie przez komornika eksmisji z lokalu mieszkalnego od dostarczenia dłużnikowi pomieszczenia tymczasowego. Taki obowiązek istnieje, gdy w wyroku eksmisyjnym nie przyznano prawa do lokalu socjalnego.
– Z kodeksu postępowania cywilnego nie wynika, na jaki okres pomieszczenie tymczasowe powinno być dostarczone oraz w oparciu o jaki tytuł prawny dłużnik ma je zajmować – twierdziła Kamila Dołowska z Biura RPO. – Nie określono również kwestii odpłatności za zajmowanie pomieszczenia tymczasowego. Efektem takiej niekompletnej regulacji jest zaniechanie dostarczania dłużnikom pomieszczeń tymczasowych.
Poseł Jerzy Kozdroń, przedstawiciel Sejmu, podzielił argumenty RPO.
– Ustawodawca w k.p.c. posługuje się terminem „pomieszczenie tymczasowe”, którego nie ma w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów – mówił poseł Kozdroń.
Zdaniem Sejmu wstrzymanie czynności egzekucyjnych bez powiązania z jakimikolwiek obowiązkami po stronie gminy bądź dłużnika uniemożliwia wykonanie obowiązku opróżnienia lokalu mieszkalnego w rozsądnym terminie. W kwestionowanym przepisie właściciel został czasowo pozbawiony możliwości rozporządzania swoją własnością. Do momentu dostarczenia pomieszczenia tymczasowego zmuszony jest znosić to, iż z jego lokalu korzysta wbrew jego woli inna osoba.
– Godzi to w istotę prawa własności – podkreślał poseł Kozdroń.
Te argumenty podzielili sędziowie TK. Uznali oni, że zaskarżony przepis narusza zasadę poprawnej legislacji, gdyż jest nieprecyzyjny