Komornik na podstawie jednego tytułu wykonawczego eksmituje z lokalu nie tylko dłużnika, ale również inne osoby wspólnie z nim zamieszkujące.
Prawo zabrania wyrzucania lokatorów na bruk. Przed eksmisją trzeba im zagwarantować lokal socjalny albo tymczasowy. Te drugie miejsca mają zastąpić schroniska i noclegownie – przewiduje rządowy projekt nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego, nad którym trwają prace w Sejmie. Ten poza likwidacją odrębnej procedury gospodarczej zmienia również w zakresie eksmisji ustawę z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.).

Koniec bezkarności

Zgodnie z nowymi przepisami dłużnicy, którym nakazano opróżnienie zajmowanego lokalu mieszkalnego z powodu stosowania przemocy w rodzinie, będą eksmitowani do noclegowni lub schroniska. Podobny los spotka lokatorów rażąco i uporczywie wykraczających przeciwko porządkowi publicznemu. Tak samo będzie również gdy poprzez niewłaściwe zachowanie sąsiedzi utrudniają korzystanie z innych lokali w budynku oraz gdy dana osoba zajmuje lokal bez tytułu prawnego. To jednak nie koniec. Zmienione zasady postępowania z niechcianymi lokatorami mają być bezwzględnie przestrzegane. Wszystko po to, aby usprawnić i przyspieszyć egzekucję.

Bez lokali socjalnych

– Obecnie brak możliwości zapewnienia lokalu tymczasowego pozwala na bezkarne korzystanie z cudzego mienia bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności – tłumaczy Andrzej Król, radca prawny. Dodaje, że skutkuje to utratą zaufania do prawa.
Po zmianie przepisów sądy nie będą mogły przyznawać takim lokatorom prawa do lokalu socjalnego, niezależnie od tego, czy dłużnikiem będzie emeryt czy kobieta w ciąży. Znikną również przeciwwskazania do wykonywania wyroków sądowych w okresie od 1 listopada do 31 marca. Nowe przepisy otworzą dodatkowo możliwość prowadzenia eksmisji na podstawie tytułu wykonawczego, który najczęściej wystawiony na dłużnika upoważni komornika także do prowadzenia egzekucji przeciwko jego bliskim i innym osobom wspólnie z nim zamieszkującym. To jednak nie koniec zmian w przepisach eksmisyjnych. Już 17 listopada wchodzi w życie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego (wyrok z 4 listopada 2010 r., K 19/06) uznające za niekonstytucyjny przepisy procedury cywilnej, które nakładają na gminę obowiązek wskazania lokalu zastępczego dla eksmitowanego W praktyce oznacza to, że z porządku prawnego usunięta zostanie norma zobowiązująca komornika do wstrzymania się z dokonaniem czynności egzekucyjnych do czasu, gdy gmina wskaże tymczasowe pomieszczenie.