TEZA: Uchwały rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady w głosowaniu jawnym.
STAN FAKTYCZNY
Rada powiatu łomżyńskiego podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego powiatu łomżyńskiego. Na jej podstawie radni wygasili mandat radnemu w związku z wyborem na wójta gminy. Z uzyskanych w trakcie badania legalności uchwały informacji wynikało, że rada powiatu w liczbie 8 członków podjęła przedmiotowe rozstrzygnięcie, biorąc pod uwagę, że liczba osób uczestniczących w sesji wyniosła 14 według listy obecności, a osoby, które bez usprawiedliwienia nie stawiły się po przerwie na dalsze obrady, zostały uznane za nadal biorące udział w sesji.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), uchwały rady i zarządu powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu) w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Przy nieparzystej liczbie 17 radnych ustawowego składu rady powiatu łomżyńskiego wymagane ustawowo kworum wynosi 9.
Organ nadzoru podzielił stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego oz. we Wrocławiu zawarte w wyroku z 18 września 1990 r., (SA/Wr 849/90), zgodnie z którym właściwie rozumiany cel ustanowienia warunku kworum nakazuje przyjąć, że będzie on dotrzymany tylko w razie obecności odpowiedniej liczby członków ciała kolegialnego na sali obrad, i to obecności faktycznej, nie zaś wynikającej jedynie z liczby podpisów złożonych wcześniej na liście obecności. Dodatkowo wojewoda wskazał, że w przypadkach budzących wątpliwości obowiązkiem osoby prowadzącej obrady jest sprawdzenie kworum bezpośrednio przed głosowaniem, a w zaistniałej sytuacji odpowiednie zastosowanie znajduje statut powiatu, zgodnie z którym w przypadku gdy liczba radnych obecnych na sesji zmniejszy się poniżej połowy ustawowego składu rady, przewodniczący rady nie przerywa obrad, niemożliwe jest jednak wówczas podejmowanie uchwał. Tym samym w razie braku kworum radni powiatu uczestniczący w sesji mogą dalej obradować, jednak nie mogą podejmować prawnie wiążących rozstrzygnięć. W ocenie wojewody podjęcie uchwały naruszającej przepisy prawa ustrojowego oraz zasady procedowania przesądzają o wadach podważających legalność danego aktu (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 29 października 2008 r., II SA/Ke 519/08).
Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z 11 stycznia 2011 r., NK.II.DM.0911- 197/2010.