Wnioskodawca samodzielnie wybiera organ administracji publicznej, z którego zasobów chce uzyskać informację publiczną.
Jan M. wystąpił do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (PINB) z wnioskiem o udzielenie informacji publicznej w sprawie opłaty legalizacyjnej nałożonej na publicznoprawnego inwestora. Organ uznał się za niewłaściwy i na podstawie art. 65 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego przekazał wniosek w sprawie udzielenie informacji publicznej do innego PINB.
Postanowienie o przekazaniu wniosku do innego organu zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (WINB). Organ drugiej instancji przyznając stronie rację, uchylił zaskarżone postanowienie i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji. WINB podkreślił, że zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są podmioty będące w posiadaniu takich informacji, a wnioskodawca samodzielnie wybiera organ administracji publicznej, z którego zasobów chce uzyskać informację publiczną. Oznacza to, że organ, w stosunku do którego wystąpiono z żądaniem, udziela takiej informacji, o ile ją posiada, albo odmawia jej udzielenia, jeżeli stwierdzi ustawowe przeszkody. Tym samym organ, do którego wniesiono wniosek o udzielenie informacji publicznej, nie może stwierdzić swojej niewłaściwości, a w konsekwencji nie jest obowiązany (a nawet nie jest uprawniony) do niezwłocznego przekazania wniosku do organu właściwego na podstawie art. 65 par. 1 k.p.a.