Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej. Składa się ze strony głównej, tworzonej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, oraz stron podmiotowych, tworzonych m.in. przez jednostki samorządu terytorialnego.
Rolę masowego środka rozpowszechniania informacji w samorządzie przypisano biuletynom informacji publicznej. Prawu osoby zainteresowanej uzyskaniem informacji towarzyszy obowiązek podmiotu wykonującego zadania publiczne do ujawniania i rozpowszechniania informacji publicznej. Informacją tą jest zaś każda wiadomość wytworzona lub odnoszona do władz publicznych, a także wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne, w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub Skarbu Państwa.

Dostęp do dokumentów