Mieszkańcy będą musieli meldować się w urzędzie gminy najpóźniej w 30. dniu od przybycia do nowej miejscowości.
Prezydent podpisał ustawę o ewidencji ludności. Przepisy określają m.in. zasady i sposób prowadzenia ewidencji ludności, zakres i zasady rejestracji danych gromadzonych w systemie PESEL czy rejestrach mieszkańców i rejestrach zamieszkania cudzoziemców.
Nowa regulacja zlikwiduje również obowiązek zameldowania na pobyt stały. Na to rozwiązanie musimy jednak poczekać do 1 stycznia 2014 r. Na razie od 1 sierpnia 2011 r. (data wejścia w życie ustawy) zniknie obowiązek meldunkowy po trzech dniach od przybycia do innej miejscowości. Według nowych zasad obywatele przebywający na terytorium naszego kraju będą zobowiązani zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30. dniu, licząc od przybycia do tego miejsca. Nowe przepisy uchylają art. 147 kodeksu wykroczeń, który przewidywał karę ograniczenia wolności, grzywny albo karę nagany dla osoby, która nie dopełnia ciążącego na niej obowiązku meldunkowego.