Banki nie będą już musiały uzyskiwać zgody Komisji Nadzoru Finansowego na powierzenie przedsiębiorcy windykacji swoich należności z tytułu niespłaconych przez dłużników wierzytelności pieniężnych.
Rząd na dzisiejszym posiedzeniu ma zająć się przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projektem nowelizacji ustawy – Prawo bakowe. Rozszerzony zostanie katalog czynności bankowych, których powierzenie do wykonywania przedsiębiorcy nie będzie wymagało zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Zgodnie ze zmianami bank będzie mógł bez zezwolenia KNF zawierać umowy rachunków rozliczeniowych, rachunków lokat terminowych, rachunków powierniczych, umowy kredytu i pożyczki z osobami fizycznymi, umowy o kartę płatniczą z mikroprzedsiębiorcami i małymi przedsiębiorcami, emitować i przechowywać bankowe papiery wartościowe, zaciągać zobowiązania związane z emisją papierów wartościowych oraz zlecać windykację swoich należności.
Bank nie będzie musiał zachowywać formy umowy agencyjnej dla powierzenia przedsiębiorcy takich czynności jak: emitowanie i przechowywanie bankowych papierów wartościowych oraz innych papierów wartościowych, wykonywanie czynności związanych z emisją i obsługą papierów wartościowych, windykacja należności banku, a także wykonywanie innych czynności po uzyskaniu zezwolenia KNF
Nowe przepisy mają wprowadzić bardziej korzystne i mniej restrykcyjne zasady i warunki powierzania przez banki przedsiębiorcom czynności z zakresu działalności bankowej. Nowelizacja ma na celu usunięcie zbędnych barier i wprowadzenie udogodnień w korzystaniu instytucji z outsourcingu, z jednoczesnym zapewnieniem właściwego nadzoru nad wykonywaniem powierzonych przez bank czynności.
Dotychczasowy katalog czynności, których powierzenie przez bank przedsiębiorcy nie wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, jest określony zbyt wąsko. Powoduje to konieczność każdorazowego występowania do organu nadzoru w celu uzyskania zezwolenia, np. na zawarcie umowy kredytu czy pożyczki. Ryzyko związane z powierzaniem tych czynności jest na tyle ograniczone, że nie ma konieczności uzyskiwania zezwoleń od KNF.