Skrócona zostanie procedura dochodzenia wierzytelności pieniężnych zabezpieczonych zastawem skarbowym albo hipoteką przymusową od osoby, na którą przeniesiona została własność rzeczy obciążonej jednym z tych praw.
Rada Ministrów na dzisiejszym posiedzeniu ma zająć się przygotowanym przez Ministerstwo Finansów projektem zmian w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który przyznaje wszystkim organom egzekucyjnym uprawienia do zabezpieczenia należności pieniężnych.
Rozszerzony zostanie również zakres uprawnień organów egzekucyjnych do wszczynania i prowadzenia postępowania zabezpieczającego. Dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie jako organ egzekucyjny mógł stosować środki zabezpieczenia polegające na dokonywaniu zajęć zabezpieczających następujących składników majątkowych zobowiązanego: wynagrodzenia za pracę, świadczeń z ubezpieczenia społecznego, renty socjalnej, wierzytelności pieniężnych oraz rachunków bankowych. Obecnie kompetencje do zabezpieczania należności pieniężnych ma tylko naczelnik urzędu skarbowego. Pozostałe organy egzekucyjne nie posiadają takich uprawnień.
Uregulowana zostanie również procedura dochodzenia należności pieniężnych zabezpieczonych w postaci hipoteki przymusowej lub zastawu skarbowego z przedmiotu zabezpieczenia, w sytuacji kiedy własność tego przedmiotu przejdzie na inną osobę (dłużnika rzeczowego). Nie będzie już trzeba uzyskiwać orzeczenia sądu powszechnego o odpowiedzialności tej osoby. Dochodzenie należności pieniężnych zabezpieczonych zastawem skarbowym albo hipoteką przymusową będzie możliwe w egzekucji prowadzonej na podstawie tytułu wykonawczego wystawionego przeciwko zobowiązanemu. Jeśli w toku tej egzekucji, organ egzekucyjny uzyska informację, że prawo własności rzeczy obciążonej przeszło na inną osobę, będzie obowiązany wystąpić do wierzyciela o nadanie temu tytułowi klauzuli o skierowaniu egzekucji przeciwko aktualnemu właścicielowi przedmiotu zastawu skarbowego lub hipoteki przymusowej.
Zajęcie rzeczy obciążonej prawem zastawniczym byłoby dokonywane przez organ egzekucyjny przed nadaniem tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu egzekucji przeciwko aktualnemu właścicielowi rzeczy.
Obecnie aby dochodzić należności od dłużnika rzeczowego, konieczne jest uzyskanie orzeczenia sądu powszechnego o odpowiedzialności tej osoby. Jeśli wierzytelność zabezpieczona jest hipoteką przymusową, to tytuł egzekucyjny przeciwko dłużnikowi rzeczowemu zaopatrzony w sądową klauzulę wykonalności kierowany jest do komornika sądowego do wykonania w trybie egzekucji sądowej.
Najważniejsze zmiany
● rozszerzenie kompetencji organów egzekucyjnych
● skrócony czasu dochodzenia należności zabezpieczonych prawami zastawniczymi
● wprowadzenie możliwości uchylenia czynności egzekucyjnych
● wprowadzenie nowego trybu prowadzenia egzekucji z pieniędzy