Do egzaminów na powyższe aplikacje zgłosiło się łącznie 10 048 osób, w tym:

- na aplikację adwokacką 3044 osoby,

- na aplikację radcowską 5560 osób,

- na aplikację notarialną 1093 osoby,

- na aplikację komorniczą 351 osób.

Tegoroczne egzaminy przebiegały bez zakłóceń. Testy egzaminacyjne doręczone zostały do wszystkich 59 komisji egzaminacyjnych, działających w 24 miastach, w sposób wykluczający ich nieuprawnione ujawnienie.

Kandydaci na aplikantów rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, liczący 150 pytań, zawierających po trzy propozycje odpowiedzi. Wynik pozytywny otrzymywali zdający, którzy odpowiedzieli poprawnie minimum na 100 pytań (w przypadku testu na aplikację adwokacką, radcowską i notarialną) lub na 90 pytań (w przypadku testu na aplikację komorniczą).

Rzeczniczka prasowa Ministerstwa Sprawiedliwości Joanna Dębek poinformowała, że według wstępnych informacji uzyskanych drogą telefoniczną w poszczególnych komisjach, zdało od ponad 20 do ponad 50 proc. kandydatów na aplikację adwokacką.

Znane są wyniki egzaminów z komisji, przed którymi przystąpiła mała liczba osób, albowiem prace tych komisji zostały zakończone późnym wieczorem w dzień egzaminu.

Z uzyskanych telefonicznie wstępnych informacji wynika, że rezultaty egzaminu na aplikację adwokacką w poszczególnych izbach są następujące: w Bielsku Białej zdało ok. 46 proc. kandydatów, w Częstochowie ok. 23 proc., w Kielcach ok. 36 proc., w Krakowie ok. 53 proc., w Lublinie ok. 29 proc., w Łodzi ok. 35 proc., w Olsztynie ok. 29 proc., w Opolu ok. 27 proc., w Płocku ok. 27 proc., w Poznaniu ok. 36 proc., w Radomiu ok. 25 proc., w Rzeszowie ok. 31 proc., w Toruniu ok. 31 proc., w Wałbrzychu ok. 34 proc., w Warszawie ok. 30 proc., we Wrocławiu ok. 40 proc.

Pomimo iż kandydaci na aplikację radcowską zdawali egzamin w oparciu o ten sam test, co kandydaci na aplikantów adwokackich, uzyskane przez nich wyniki są z reguły niższe. Przykładowo: w Kielcach zdało ok. 16 proc., w Krakowie ok. 36 proc., w Lublinie ok. 22 proc., w Łodzi ok. 28 proc., w Olsztynie ok. 16 proc., w Opolu ok. 12 proc., w Poznaniu ok. 30 proc., w Wałbrzychu ok. 17 proc., we Wrocławiu ok. 32 proc.

Spośród kandydatów przystępujących do egzaminu na aplikację notarialną egzamin zdało ok. 22 proc.

Natomiast egzamin wstępny na aplikację komorniczą zdało: w Warszawie ok. 67 proc., w Krakowie ok. 82 proc. i w Poznaniu ok. 84 proc. kandydatów (przy niższym o 10 punktów progu minimalnym, koniecznym do uzyskania wyniku pozytywnego).

Egzamin na aplikacje samorządowe organizowany był przez Ministerstwo Sprawiedliwości po raz piąty. W poprzednich latach wyniki egzaminów kształtowały się następująco:

W 2006 r. do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną przystąpiło łącznie 7505 osób, wynik pozytywny osiągnęło 28,6 proc., w tym:

- na aplikację adwokacką: 39,2 proc.,

- na aplikację radcowską: 26,7 proc.,

- na aplikację notarialną: 4,5 proc.

W 2007 r. do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną przystąpiło łącznie 9 506 osób, wynik pozytywny osiągnęło 52,6 proc., w tym:

- na aplikację adwokacką: 47,8 proc.,

- na aplikację radcowską: 55 proc.,

- na aplikację notarialną: 54,4 proc.

W 2008 r. do egzaminów na aplikacje: adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiło łącznie 12 608 osób. Wynik pozytywny osiągnęło 13,4 proc., w tym:

- na aplikację adwokacką: 11,7 proc.,

- na aplikację radcowską: 11,8 proc.,

- na aplikację notarialną: 25,7 proc.,

- na aplikację komorniczą: 95 proc.

W 2009 r. do egzaminów na aplikacje adwokacką, radcowską, notarialną i komorniczą przystąpiło łącznie 14 183 osoby. Wynik pozytywny osiągnęło 77,4 proc. zdających, w tym:

- na aplikację adwokacką: 78,7 proc.,

- na aplikację radcowską: 76,5 proc.,

- na aplikację notarialną: 76,1 proc.,

- na aplikację komorniczą: 96,50 proc.

Egzaminy wstępne na aplikacje adwokacką, radcowską i notarialną od 2009 r. są organizowane według nowych zasad. Zmniejszona została liczba pytań w testach oraz obniżony został próg punktowy niezbędny do otrzymania pozytywnego wyniku egzaminu. Od 2009 r. publikowany jest również wykaz tytułów aktów prawnych, z których wybrane stanowić mogą podstawę pytań egzaminacyjnych, co stanowi dla zdających bardzo istotną wskazówkę odnośnie zakresu materiału obowiązującego na egzaminie.

Obowiązujący na egzaminie w roku bieżącym wykaz tytułów aktów prawnych na aplikacje adwokacką i radcowską obejmował 53 pozycje, a na aplikację notarialną - 56. Natomiast wykaz obowiązujący na egzaminie w 2009 r. obejmował: 42 pozycje na aplikacje adwokacką i radcowską oraz 45 pozycji na aplikację notarialną.

Wykazy tytułów aktów prawnych na tegoroczne egzaminy wstępne podane zostały do publicznej wiadomości 7 maja br.

Wstępne wyniki tegorocznych egzaminów wskazują, że w styczniu 2011 r. aplikacje rozpocznie niemal 3 000 osób.

Przed 2006 r. egzaminy wstępne na aplikacje organizowały poszczególne samorządy prawnicze. Do egzaminów tych przystępowała wówczas znacznie mniejsza liczba osób. W latach 2000-2004 (w roku 2005 egzamin wstępny był wprawdzie przeprowadzany przez samorządy, jednak zasady tego egzaminu były określone ustawowo) aplikację adwokacką rozpoczynało rocznie średnio 300 osób, aplikację radcowską - ok. 700 osób rocznie, zaś aplikację notarialną - średnio zaledwie 32 osoby.

W tym roku, zestaw pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikantów adwokackich i radcowskich przygotował powołany przez ministra sprawiedliwości zespół w składzie: przedstawiciele ministra sprawiedliwości - sędziowie: Henryk Komisarski, Krzysztof Józefowicz, Jan Szachułowicz, Jolanta Grzegorczyk i Hanna Kamińska.

Przedstawiciele samorządu adwokackiego - delegowani przez Naczelną Radę Adwokacką: Małgorzata Gruszecka i Janusz Steć.

Przedstawiciele samorządu radcowskiego - delegowani przez Krajową Radę Radców Prawnych: Agata Rewerska i Arkadiusz Bereza.

Zestaw pytań testowych na egzamin wstępny dla kandydatów na aplikację notarialną przygotował zespół powołany przez ministra sprawiedliwości w składzie: przedstawiciele ministra sprawiedliwości - sędziowie: Ryszard Pęk, Andrzej Daczyński i Wojciech Łukowski.

Przedstawiciele samorządu notarialnego - delegowani przez Krajową Radę Notarialną: Marek Kolasiński i Piotr Maciejko.

Pytania na egzamin konkursowy na aplikację komorniczą przygotował zespół powołany przez ministra sprawiedliwości w składzie: przedstawiciele ministra sprawiedliwości - sędziowie: Sylwester Marciniak, Andrzej Adamczuk i Dariusz Iskra.

Przedstawiciele samorządu komorniczego - delegowani przez Krajową Radę Komorniczą: Rafał Łyszczek i Jan Zybura.