W przepisach ustawy – Prawo energetyczne przewidziano możliwość wstrzymania dostaw energii lub gazu dla odbiorcy. Kiedy przedsiębiorstwo może sięgnąć po ten instrument?
Wojciech Bigaj, radca prawny w Kancelarii GWJ Gramza Wawrzynowicz Jenerowicz
Zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, wstrzymanie dostarczania gazu lub energii może nastąpić, jeśli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska. Wstrzymanie dostaw jest również możliwe w przypadku stwierdzenia w toku kontroli nielegalnego poboru paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła.
Natomiast art. 6 ust. 3a prawa energetycznego reguluje możliwość wstrzymania dostaw w przypadku zwłoki odbiorcy z zapłatą za pobrane paliwo gazowe. Według tego przepisu, wstrzymanie dostarczania gazu lub energii może nastąpić w przypadku zwłoki odbiorcy z zapłatą za pobrane paliwo gazowe co najmniej miesiąc po upływie terminu płatności.
Konieczne jest jednak uprzedzenie odbiorcy na piśmie o zamiarze wypowiedzenia umowy, a także wyznaczenie dodatkowego, dwutygodniowego terminu do zapłaty bieżących i zaległych należności. Zawiadomienie powinno zawierać pouczenie o treści art. 6 ust. 3a ustawy – Prawo energetycznego.
Wstrzymanie dostaw z uwagi na zaległości płatnicze odbiorcy nie jest jednak możliwe w przypadku dostarczania gazu lub energii do obiektów służących obronności państwa.
Należy dodać, że przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane do bezzwłocznego wznowienia dostarczania paliw gazowych, energii elektrycznej lub ciepła, jeżeli ustaną przyczyny uzasadniające wstrzymanie ich dostarczania.