Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu za granicę będzie można dokonać drogą elektroniczną.
Łatwiej będzie się wywiązać z obowiązku meldunkowego – zameldować będzie nas mógł także pełnomocnik. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu za granicę będzie można dokonać w formie dokumentu elektronicznego. Takie zmiany przewiduje nowa ustawa o ewidencji ludności, przyjęta w czwartek przez Sejm. Nie będzie też kar za niewywiązanie się z obowiązku meldunkowego. Grzywna będzie nakładana tylko na cudzoziemców niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Projekt rządowy zakładał jednak więcej udogodnień – przede wszystkim przewidywał zniesienie obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2011 r.