Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu za granicę będzie można dokonać drogą elektroniczną.
Reklama
Łatwiej będzie się wywiązać z obowiązku meldunkowego – zameldować będzie nas mógł także pełnomocnik. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego, a także zgłoszenia wyjazdu za granicę będzie można dokonać w formie dokumentu elektronicznego. Takie zmiany przewiduje nowa ustawa o ewidencji ludności, przyjęta w czwartek przez Sejm. Nie będzie też kar za niewywiązanie się z obowiązku meldunkowego. Grzywna będzie nakładana tylko na cudzoziemców niebędących obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Projekt rządowy zakładał jednak więcej udogodnień – przede wszystkim przewidywał zniesienie obowiązku meldunkowego od 1 stycznia 2011 r.
– W trakcie prac w Sejmie termin ten został wydłużony do 1 stycznia 2014 r. Następnie podczas drugiego czytania przyjęto kolejne poprawki, w tym poprawkę przewidującą pozostawienie obowiązku meldunkowego – relacjonuje Małgorzata Piotrak, dyrektor departamentu spraw obywatelskich w MSWiA.
Uproszczone zostaną procedury związane z nadawaniem numeru PESEL. Będzie on nadawany z urzędu przy rejestracji urodzenia dziecka czy ubieganiu się o polski dokument tożsamości. Zainteresowana osoba od ręki otrzyma urzędowe powiadomienie o nadaniu numeru PESEL. W rejestrze PESEL gromadzone będą dane, które ponad wszelką wątpliwość pozwolą ustalić tożsamość osoby i jej aktualny status prawno-administracyjny. Wykreślono z niego dane związane z obowiązkiem wojskowym oraz z dokumentami legalizującymi pobyt cudzoziemców.