Pan Jan chce się zameldować na pobyt stały. W tym celu musi najpierw uzyskać zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca stałego pobytu oraz wypełnić i podpisać odpowiedni formularz o zgłoszeniu pobytu stałego.

Od 1 stycznia 2011 roku obowiązują nowe formularze meldunkowe. Ich wzory zostały wprowadzone na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych. Nowe przepisy nie zmieniają zasadniczo sposobu zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania, a także zakresów tych danych. Formularze będą stosowane do wejścia w życie nowej ustawy o ewidencji ludności, czyli do 1 sierpnia 2011 roku.

Na pobyt stały

Zameldowanie jest dokonywane przez organ gminy. Osoba, która chce się zameldować na pobyt stały, musi przedstawić zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca stałego pobytu oraz wypełnić formularz, w którym zgłosi miejsce nowego pobytu. W formularzu należy podać m.in. numer PESEL, nazwisko, imiona, nazwisko rodowe, nazwiska oraz imiona poprzednie, imiona i nazwiska rodziców, datę i miejsce urodzenia, imię i nazwisko małżonka, adres nowego miejsca pobytu stałego, adres poprzedniego miejsca zameldowania, obywatelstwo oraz dane dotyczące dokumentu stwierdzającego tożsamość, a ponadto informacje o wykształceniu.

Poza tym w formularzu musi znaleźć się zgoda właściciela lokalu lub osoby, która posiada do niego tytuł prawny. Osoba, która zamelduje się na stałe, otrzyma potwierdzenie zameldowania. Jest ono ważne przez dwa miesiące od dnia wydania. Organ gminy, przyjmując zgłoszenie zameldowania, wprowadza dane meldującej się osoby zawarte w formularzu zgłoszeniowym do zbioru danych stałych mieszkańców.

Zameldowanie dziecka

Jeśli chodzi o zameldowanie dziecka, to zgłoszenie urodzonego dziecka dokonane we właściwym urzędzie stanu cywilnego zastępuje zameldowanie. Datą zameldowania dziecka jest data sporządzenia aktu urodzenia. Organ gminy dokonuje zameldowania na pobyt stały na podstawie odpisu skróconego aktu urodzenia przekazanego przez urząd stanu cywilnego, który sporządził ten akt. Nie ma zatem konieczności wypełniania formularza zgłoszeniowego.

Jeśli ktoś chce się zameldować na pobyt czasowy trwający dłużej niż trzy miesiące, musi zgłosić w gminie swoje dane oraz zamierzony okres pobytu. W tym celu podobnie jak przy zameldowaniu na stałe wypełnia się formularz, który dotyczy zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.

Na pobyt czasowy

Urodzone dziecko można również zameldować na pobyt czasowy. W tym przypadku również meldunek następuje na podstawie przekazanego odpisu skróconego aktu urodzenia. Jeśli zameldowanie na pobyt czasowy ma trwać krócej niż trzy miesiące, nie trzeba wypełniać formularza. W takim przypadku zameldowanie należy zgłosić ustnie w organie gminy. Zgłoszenie następuje w obecności właściciela lokalu. Należy przy tym przedstawić dowód osobisty lub inny dokument tożsamości.

PRZYKŁAD

Czy lokator, który chce się wymeldować, wypełnia formularz

Osoba, która chce się wymeldować z dotychczasowego miejsca pobytu stałego albo czasowego trwającego ponad trzy miesiące, musi wypełnić formularz dotyczący wymeldowania. Podaje się w nim dane dotyczące numeru PESEL, imiona, nazwisko, datę i miejsce urodzenia oraz stan cywilny, a także adres dotychczasowego miejsca zamieszkania, obywatelstwo oraz serię i numer dowodu osobistego oraz informacje o wykształceniu.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 27 grudnia 2010 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych (Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1743).