Gmina, która dokonuje zameldowania danej osoby na pobyt stały albo czasowy, musi o tym poinformować gminę, w której ta osoba była zameldowana poprzednio.

1 Jakie organy muszą przekazywać informacje o meldunkach

Ewidencja ludności jest prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w formie zbioru PESEL, wojewodę w formie wojewódzkich zbiorów meldunkowych oraz organy gminy w formie gminnych zbiorów meldunkowych. Organy te są zobowiązane do wzajemnego przekazywania danych, które są zawarte w prowadzonych przez nie zbiorach meldunkowych oraz w zbiorze PESEL. Sposób przekazywania informacji jest uregulowany w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie trybu przekazywania danych pomiędzy organami prowadzącymi ewidencję ludności oraz powiadamiania o nadaniu PESEL, które obowiązuje od 1 stycznia 2011 roku.