Samorządy łatwiej wyłonią przedsiębiorcę do partnerskiego projektu. Przepisy przesądzają: gminy mogą wtedy sięgnąć po stare i sprawdzone procedury z kodeksu cywilnego oraz z kodeksu spółek handlowych. Tylko w przypadku wniesienia przez partnera publicznego nieruchomości jako wkładu własnego do projektu PPP trzeba będzie stosować ustawę o gospodarce nieruchomościami. Tę ważną zmianę w przepisach o PPP wprowadziła 17 lipca ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz.U. nr 106, poz. 675).

Wewnętrzny konkurs

Wcześniej gmina mogła dokonywać wyboru przedsiębiorcy stosując przepisy o koncesji lub prawo zamówień publicznych. Nie było pewne, co zrobić, gdy obie z tych ścieżek nie miały zastosowania. Nowelizacja przesądziła, że można wówczas stosować zasady ogólne.

– Przedsiębiorcę należy wtedy wybrać w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji oraz przestrzeganie zasad równego traktowania, przejrzystości i proporcjonalności. Oznacza to, że w niektórych przypadkach podmioty publiczne mogą stosować wewnętrzne regulaminy w celu wyboru partnera – wskazuje Anna Szymańska, prawnik z kancelarii Salans

Pytanie brzmi: w jakich przypadkach.

– Z uzasadnienia noweli wynika, że chodzi o przypadki, w których przedmiot partnerstwa obejmuje zamówienia i koncesje wyłączone z zakresu stosowania tych ustaw, np. usługi telekomunikacyjne – dodaje Anna Szymańska.

Nie jest jednak jasne, czy tylko w tych przypadkach zamawiający może zastosować łagodniejsze zasady.

– Nowy przepis jest na tyle szeroki, iż pozwala na zastosowanie konkursów opartych na k.c. w każdym wypadku, gdy charakter projektu nie pozwala na efektywne zastosowanie ustawy – Prawo zamówień publicznych (p.z.p.) lub o koncesjach – dodaje Szymańska.

Jej zdaniem wyłonienie partnera w trybie kodeksu cywilnego nie oznacza, że przedsięwzięcie traci walor PPP.