Wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego przy realizacji inwestycji w gospodarce odpadami może pomóc jednostkom samorządu terytorialnego w uzyskaniu większej elastyczności przy wykonywaniu ich zadań. Dodatkowo samorządy mogą czerpać z oferowanych przez partnerów prywatnych możliwości w zakresie finansowania, posiadanej wiedzy oraz doświadczenia
Co do zasady partnerstwem publiczno-prywatnym (PPP) nazywamy projekt inwestycyjno-eksploatacyjny, realizowany wspólnie przez jednostkę z sektora finansów publicznych (podmiot publiczny) i podmiot prywatny, w oparciu o długoterminową umowę, którego celem jest niezbędna infrastruktura rzeczowa, finansowa i organizacyjna. Obecnie polskie samorządy stoją przed ogromnym wyzwaniem w zakresie absorpcji środków unijnych w latach 2007 – 2013, których do wykorzystania jest ok. 67 – 90 miliardów euro. Wiąże się z tym konieczność znalezienia środków finansowych na współfinansowanie projektów korzystających z dofinansowania ze źródeł funduszy unijnych. Samorządy w ramach swoich planów inwestycyjnych muszą być ostrożne, aby nie przekroczyć dopuszczalnego przez prawo maksymalnego progu 60 proc. zadłużenia do uzyskiwanych dochodów w danym roku budżetowym. Niewystarczająca ilość środków na finansowanie kapitałochłonnych inwestycji publicznych może paradoksalnie stać się czynnikiem wspierającym PPP.

Ograniczenia środowiskowe