Złożenie przez wierzyciela wniosku o egzekucję długu może spotkać się z odmową komornika, jeżeli działa on w innym rewirze.
Takie zmiany wprowadziła nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, uchwalona przez Sejm.
– Wprowadzaną regulację oceniam zdecydowanie pozytywnie. Dotychczas można było kierować wniosek do komornika na Wybrzeżu, aby podejmował czynności w górach, czego nie mógł odmówić – mówi Jarosław Świeczkowski, prezes Krajowej Rady Komorniczej.

Mniej ryzyka dla komorników

Według zmienionych przepisów komornik wybrany przez wierzyciela będzie mógł odmówić wszczęcia egzekucji zawsze, gdy miała ona być prowadzona poza obszarem właściwości sądu apelacyjnego w jego rewirze. W takim przypadku będzie musiał wydać odpowiednie postanowienie i doręczyć je wierzycielowi. Autorzy zmian wskazują, że według obecnych przepisów komornicy są narażeni na ryzyko wysokich kosztów i czasochłonne postępowania. Dotychczasowe prawo nakazuje im bowiem przyjęcie każdej sprawy, z którą zgłasza się wierzyciel, nawet jeżeli wymaga ona wykonywania działań w miejscu oddalonym o wiele kilometrów, a dochodzona zaległość nie przekracza sześciu miesięcy. Takie zmiany mogą zatem doprowadzić do sytuacji, w której przysługujące wierzycielowi prawo wyboru dowolnego komornika stanie się fikcją.
Nowe przepisy są pozytywnie oceniane przez Krajową Radę Komorniczą.
– Uważam, że sam zainteresowany komornik będzie najlepiej wiedział, czy jest w stanie taką egzekucję przeprowadzić – podkreśla Jarosław Świeczkowski.

Wydatki zwróci sąd

Zgodnie z nowymi regulacjami takie same zasady mają obowiązywać przy wykonaniu przez komornika postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub podjęcia innych czynności w ramach jego ustawowych zadań.
Nowelizacja zakłada również, że prezes właściwego sądu apelacyjnego będzie mógł zobowiązać komornika do zatrudnienia asesora komorniczego jedynie po zasięgnięciu opinii rady właściwej izby komorniczej. Takie prawo będzie przysługiwać w stosunku do komorników, którzy nie zatrudnili w okresie 2 lat co najmniej jednego asesora albo w przypadku półrocznej zaległości w prowadzonych egzekucjach.
Zgodnie z nowym prawem komornik będzie mógł ponadto otrzymywać od sądu rejonowego sumy na pokrycie wydatków w sprawach osób zwolnionych od kosztów sądowych. Jeżeli natomiast postępowanie egzekucyjne okazałoby się w całości lub w części bezskuteczne, koszty poniesione przez komornika, a niepokryte z wyegzekwowanej części świadczenia, będą obciążać wierzyciela. Teraz ustawą zajmie się Senat.
Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia.