Od 20 lipca obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw. Ich celem jest doprecyzowanie oraz usprawnienie funkcjonowania systemu ocen oddziaływania na środowisko.

Podział kompetencji

Odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w sytuacji sporządzania koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planów zagospodarowania przestrzennego oraz strategii rozwoju regionalnego. Równocześnie organem właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko dotyczących dokumentów opracowywanych i zmienianych przez naczelne lub centralne organy administracji rządowej będzie Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W pozostałych przypadkach zadanie to należeć będzie do regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

Nowe przepisy określają również organ właściwy do wydania opinii w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczących przedsięwzięć, których realizacja wykracza poza obszar województwa. W sytuacji gdy planowana realizacja obejmuje obszar dwóch województw, organem właściwym będzie regionalny dyrektor ochrony środowiska, na którego obszarze właściwości znajduje się większa część terenu, na którym ma być realizowany ten dokument. Opiniowanie i uzgadnianie nastąpi jednak w porozumieniu z zainteresowanym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska. Jeżeli natomiast realizacja danego dokumentu obejmuje obszar więcej niż dwóch województw, kompetencje do opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko będzie miał Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Dodatkowo jeżeli planowana realizacja danego dokumentu dotyczy obszarów morskich, organem właściwym w sprawach opiniowania i uzgadniania w ramach strategicznych ocen oddziaływania na środowisko będzie także dyrektor urzędu morskiego.

Konieczne uzgodnienia

Nowe przepisy określają zasady postępowania związane z uzyskiwaniem zezwolenia na wycinkę drzew. Właściciel nieruchomości, który będzie chciał usunąć drzewa lub krzewy ze swojego terenu, będzie musiał uzyskać zezwolenia wydane przez właściwego wójta, burmistrza albo prezydenta. W sytuacji, gdy posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, do wniosku będzie musiał dołączyć zgodę jej właściciela.

Z kolei szef jednostki samorządu terytorialnego, który będzie wydawał zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów w obrębie pasa drogowego (z wyłączeniem obcych gatunków topoli), będzie musiał uzgodnić swoją decyzję z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Opinia dyrektora nie będzie miała charakteru wiążącego. Dodatkowo gdy dyrektor będzie zwlekał z wydaniem swojego stanowiska, to po 30 dniach od doręczenia mu projektu zezwolenia przez szefa jednostki samorządu będzie ono uznane za uzgodnione. Wójt, burmistrz i prezydent będą także odpowiedzialni za sprawdzenie przed wydaniem zezwolenia, czy w drzewostanie pasa drogowego nie znajdują się gatunki chronionych drzew.

Ważne

Wójt, burmistrz i prezydent będą także odpowiedzialni za sprawdzenie przed wydaniem zezwolenia, czy w drzewostanie pasa drogowego nie znajdują się gatunki chronionych drzew

Podstawa prawna

Ustawa z 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 119, poz. 804).