Właściciel ma prawo usunąć drzewa i krzewy, które rosną na jego nieruchomości, pod warunkiem że uzyska zezwolenie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Jeżeli o zezwolenie występuje posiadacz nieruchomości, to wówczas do wniosku powinien dołączyć zgodę właściciela.

Gdy nieruchomość wpisana jest do rejestru zabytków, to wówczas zezwolenie na wycięcie drzew lub krzewów wydaje konserwator. Natomiast na usunięcie ich z obszarów objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrody potrzebna jest zgoda dyrektora tego parku albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Tylko na wycięcie niektórych drzew, np. owocowych lub tych, których wiek nie przekracza 5 lat, nie trzeba mieć zezwolenia.

Wydawanie zezwoleń

Aby otrzymać zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewów z terenu nieruchomości, trzeba złożyć wniosek. Posiadacz, który nie jest właścicielem, do wniosku dołącza zgodę właściciela. Powinien też uiścić opłatę, którą nalicza i pobiera organ właściwy do wydawania zezwoleń (np. wójt, burmistrz lub prezydent miasta). Jej wysokość organ wskazuje w wydanym zezwoleniu.

Zezwolenie może przewidywać przesadzenie drzew i krzewów w inne miejsce albo zastąpienie ich innymi drzewami lub krzewami. Wtedy termin uiszczenia opłaty zostaje odroczony na 3 lata od wydania zezwolenia. Gdy po trzech latach posadzone w zamian lub przesadzone krzewy zachowają żywotność, to wówczas opłata zostanie umorzona. Na umorzenie można liczyć również wówczas, gdy nie zachowały one żywotności z przyczyn niezależnych od właściciela (posiadacza) nieruchomości. Natomiast gdy nie zachowają żywotności z innych przyczyn, to wówczas należy niezwłocznie uiścić tę opłatę.

Jeżeli drzewa lub krzewy usuwane są w związku z budową dróg publicznych, to wówczas wysokość należnej opłaty zostanie pomniejszona o wydatki na tworzenie zadrzewień w miejscu usunięcia w granicach pasa drogowego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Ile trzeba zapłacić za wycięcie drzewa.
W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Wydawania zezwoleń
- Wysokości opłat
- Kar za brak zezwolenia