Pani Anna często otrzymuje w porze nocnej głuche telefony. Dlatego chce zmienić przydzielony jej wcześniej numer. Musi wystąpić z wnioskiem na piśmie do dostawcy usług i uzasadnić, na czym polega uciążliwość w korzystaniu z obecnego numeru.

Z powodu uciążliwości

Abonent może wystąpić o zmianę przydzielonego wcześniej numeru, który ma nawet od kilkunastu lat, ale tylko wówczas gdy korzystanie z niego stało się uciążliwe. Taka uciążliwość może polegać na przykład na odbieraniu głuchych telefonów, szczególnie w nocy, albo od rozmówcy, który przekazuje groźby lub niewybredne epitety.

Abonent może wówczas złożyć na piśmie wniosek do dostawcy usług, który zapewnia mu przyłączenie do publicznej sieci telefonicznej, o zmianę przydzielonego numeru. Powinien w nim opisać i wyjaśnić, dlaczego korzystanie z przydzielonego numeru jest uciążliwe. W przypadku uciążliwych połączeń należy nawet podać ich przybliżone daty i godziny.

Dostawca usług ma obowiązek w ciągu 21 dni rozpatrzyć i zrealizować wniosek, czyli przyznać i uruchomić nowy numer zamiast dotychczasowego. Zanim zostanie uruchomiony nowy numer, dostawca usług musi na piśmie zawiadomić abonenta o przydzieleniu numeru i wskazać termin uruchomienia go. Zawiadomienie o tym należy doręczyć abonentowi w ciągu 14 dni od złożenia wniosku.

Gdy wniosek o zmianę numeru zostanie rozpoznany negatywnie, to w ciągu 21 dni od złożenia go dostawca usług zawiadamia o tym na piśmie abonenta i uzasadnia swoją decyzję. Na przykład przyczyną odmowy może być brak możliwości technicznych lub uznanie za nieprzekonujące argumentów dotyczących uciążliwości w korzystaniu z numeru podanych w uzasadnieniu przez abonenta.

Zmiana adresu

W przypadku zmiany miejsca zamieszkania, siedziby firmy lub miejsca wykonywania działalności abonent może wystąpić z wnioskiem o przeniesienie przydzielonego numeru do nowej lokalizacji, ale w ramach istniejącej sieci tego samego operatora. Wniosek o przeniesienie przydzielonego numeru w związku ze zmianą lokalizacji składa na piśmie do dostawcy usług, który zapewnia mu przyłączenie do stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Dostawca usług musi rozpoznać wniosek w ciągu 21 dni od jego złożenia, gdy załatwia go pozytywnie i przenosi przydzielony numer do nowej lokalizacji oraz uruchamia go. W ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku powinien zawiadomić na piśmie abonenta o przydzieleniu nowego numeru do nowej lokalizacji i o terminie jego uruchomienia.

Natomiast w ciągu 21 dni od złożenia wniosku dostawca na piśmie zawiadamia abonenta o swojej negatywnej decyzji w sprawie przeniesienia numeru i uzasadnia ją na przykład tym, że nie ma możliwości technicznych, aby przenieść numer, lub tym, że nowa lokalizacja abonenta jest poza obszarem sieci telekomunikacyjnej tego operatora bądź na obszarze geograficznym innym niż lokalizacja, w której przydzielono abonentowi numer.

PRZYKŁAD

Czy abonent może korespondować z dostawcą usług tylko przez internet

Abonent może domagać się, aby dostawca usług prowadził z nim korespondencję wyłącznie drogą elektroniczną i przesyłał zawiadomienia jedynie na wskazany adres poczty elektronicznej lub za pomocą podobnego środka porozumiewania się na odległość. Gdy chce, aby przekazywano mu zawiadomienia telefonicznie, to powinien również podać inny sposób zawiadomienia na wypadek, gdyby abonent nie odbierał połączenia lub z przyczyn technicznych leżących po jego stronie dostawca usług nie mógł nawiązać z nim połączenia.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra infrastruktury z 16 grudnia 2010 r. w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz.U. nr 249, poz. 1670).