Kandydaci na sędziów i prokuratorów tylko do 18 czerwca mają czas na złożenie dokumentów wymaganych na aplikację ogólną. Część tegorocznych absolwentów będzie musiało zrezygnować z przystąpienia do egzaminów wstępnych, gdyż nie zdążą z obroną pracy magisterskiej.

– Kandydat powinien dołączyć oryginał albo urzędowo poświadczony odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych i uzyskania tytułu zawodowego magistra lub zagranicznych studiów prawniczych uznanych w RP albo zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim – tłumaczy Joanna Dębek z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Strach absolwentów

Przyszli aplikanci nerwowo myślą o zbliżających się egzaminach na aplikację ogólną. Wiele z nich nie wie, czy w wyznaczonym przez dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP) terminie będą w stanie uzyskać tytuł magistra.

– Termin do złożenia dokumentów wynika z ustalonego haromonogramu naboru na aplikację ogólną z przyjętą datą 24 lipca 2010 r. jako datą I etapu konkursu – podkreśla KSSiP.

Konkurs na aplikację ogólną może być przeprowadzony nie wcześniej niż po trzech miesiącach od opublikowania zarządzenia ministra sprawiedliwości o naborze na aplikację ogólną, które zostało w tym roku podpisane 31 marca. Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury równocześnie z publikacją zarządzenia ogłasza nabór na aplikację ogólną.

KSSiP tłumaczy, że zgłoszenie w podanym terminie można również złożyć przedstawiając zaświadczenie potwierdzające zdanie wszystkich egzaminów i zaliczenie praktyk oraz podające datę wyznaczonego terminu egzaminu magisterskiego.

Jak jednak przyznaje KSSiP, warunkiem dopuszczenia do konkursu takiego kandydata jest złożenie odpisu dyplomu lub zaświadczenia o zdanym egzaminie magisterskim nie później niż 14 dni przed terminem przeprowadzenia konkursu, czyli najpóźniej do 10 lipca.