W postępowaniach przetargowych ogłoszonych po 30 grudnia 2009 r. zamawiający może żądać od wykonawcy dostarczenia nowych dokumentów, np. danych dotyczących podwykonawców.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, których może żądać zamawiający wykonawca, na żądanie zamawiającego musi dostarczyć m.in. zaświadczenia o niekaralności lub instrukcje obsługi urządzeń.

Nowe i stare przepisy

– Nowością jest możliwość żądania przez zamawiającego oświadczenia mówiącego, że ponad 50 proc. zatrudnionych przez wykonawcę stanowią osoby niepełnosprawne – mówi Jan Hasik, radca prawny, Kancelaria Prawna Chajec, Don-Siemion & Żyto.
Sytuacja ta dotyczy tych postępowań, w których zamawiający zastrzegł w ogłoszeniu przetargowym, że o udzielenie zamówienia mogą starać się wyłącznie wykonawcy spełniający ten warunek. Po nowym roku nie można wymagać od wykonawcy złożenia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej na potwierdzenie, że nie podlega on wykluczeniu z postępowania.
– Jeżeli postępowanie zostało wszczęte (ogłoszone) wcześniej, a wykonawca składa ofertę po tej dacie, stosuje się przepisy starego rozporządzenia – mówi radca prawny Jan Hasik.
Zgodnie z nowym rozporządzeniem wykonawca, który realizować będzie zamówienie za pomocą podwykonawców, na żądanie zamawiającego jest obowiązany do złożenia dokumentów dotyczących tych podmiotów. Są to: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z przetargu, odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego, informacja z KRK.
Polisa musi być opłacona
– Wykonawca na żądanie zamawiającego musi też złożyć dokumentu opłaconej polisy, a nie jak to było dotychczas, dokumentu polisy. Chodzi o potwierdzenie, że posiada on ubezpieczenie OC w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej – mówi radca prawny Jan Hasik.
Zmiana ta ma wyeliminować sytuację, gdy wykonawca na potwierdzenie dobrej sytuacji ekonomicznej składał dokument nieopłaconej polisy, który nie dawał gwarancji zamawiającemu, że wykonawca zrealizuje zamówienie należycie.
3 lata może maksymalnie obejmować sprawozdanie finansowe przedkładane zamawiającemu
Podstawa prawna
Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. 2009 nr 226, poz. 1817).