Na pokrycie kosztów zarządu częścią wspólną nieruchomości właściciele lokali płacą zaliczki. Oprócz tego ponoszą wydatki związane z utrzymaniem swojego mieszkania albo lokalu użytkowego.

Właściciel lokalu, który znajduje się w budynku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową, ponosi wydatki związane z utrzymaniem swojego mieszkania w należytym stanie oraz uczestniczy w pokrywaniu kosztów zarządu nieruchomością wspólną. W tym celu musi uiszczać zaliczki do 10. dnia każdego miesiąca. Są to bieżące opłaty, których wysokość określona jest na podstawie dotychczasowych rozliczeń wydatków i opłat wnoszonych w poprzednim okresie.

Koszty zarządu

Kwoty płacone przez właścicieli na pokrycie kosztów zarządu przeznaczone są na pokrycie wydatków remontów i bieżących konserwacji, opłat za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej nieruchomości wspólnej, opłat za antenę zbiorczą i windę, ubezpieczenia, podatków i innych opłat publicznoprawnych, o ile nie są pokrywane przez właścicieli poszczególnych lokali.

Oprócz tego koszty zarządu obejmują wydatki na utrzymanie porządku i czystości w tej części budynku, wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy, opłaty związane z odprowadzaniem ścieków, a nawet na wydatki związane z prowadzeniem procesów sądowych przez wspólnotę.

Właściciel mieszkania ponosi część wydatków na koszty zarządu odpowiednią do swojego udziału w nieruchomości wspólnej. Natomiast uchwała właścicieli może ustalić większe obciążenia dla właścicieli lokali użytkowych, niż to wynika z ich udziału w elementach wspólnych budynku. Płacą oni więcej wówczas, gdy z tytułu użytkowania przez nich pomieszczenia wspólnota ponosi większe wydatki na wywóz śmieci lub zużycie wody, bo na przykład właściciel prowadzi sklep i wytwarza więcej odpadów lub zakład fryzjerski i wykorzystuje więcej wody.

Przy określaniu wielkości zaliczek bierze się pod uwagę dotychczasowe wydatki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną w okresach wcześniejszych. Ustala się je na podstawie prowadzonych ewidencji i rozliczeń.